BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 686/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hải Phòng

Trả lời công văn số 1693/CT-TT &HT ngày 14/11/2007 của Cục Thuế TP. Hải Phòng về hoàn thuế GTGTđối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm1.2.d.3 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn trường hợp thanh toán như sau được coi làthanh toán qua ngân hàng: “Trường hợp hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằnghàng là trường hợp xuất khẩu hàng hoá (kể cả gia công hàng hoá xuất khẩu), dịchvụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi tắt là phía nước ngoài) nhưng việcthanh toán giữa doanh nghiệp Việt Nam và phía nước ngoài bằng hình thức bù trừgiữa giá trị hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, tiền công gia công hàng hoá xuất khẩuvới giá trị hàng hoá, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

Hàng hóa, dịch vụxuất khẩu thanh toán bằng hàng phải có thêm thủ tục hồ sơ như sau:

* Phương thứcthanh toán đối với hàng xuất khẩu bằng hàng phải được quy định trong hợp đồngxuất khẩu.

* Hợp đồng muahàng hóa, dịch vụ của phía nước ngoài;

* Tờ khai hải quanvề hàng hóa nhập khẩu thanh toán bù trừ với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

* Văn bản xác nhậnvới phía nước ngoài về việc số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuấtkhẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài.

* Trường hợp saukhi thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu và giá trị hànghóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch phải thực hiện thanhtoán qua Ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua Ngân hàng theo hướng dẫn tại điểmnày”.

Trường hợp Chinhánh Hải Phòng nhập khẩu hàng hoá của Công ty TNHH Fwu Ji Resins ChemicalIndustry ở Đài Loan, xuất khẩu hàng hoá cho Công ty Well Blest Corporation ởĐài Loan, Chi nhánh Hải Phòng uỷ quyền cho Công ty Well Blest Corporation ở ĐàiLoan là đơn vị mua hàng của Chi nhánh Hải Phòng chuyển tiền cho Công ty TNHH FwuJi Resins Chemical Industry là đơn vị bán hàng cho Chi nhánh Hải Phòng, nếuphương thức thanh toán như trên được các bên thoả thuận và được quy định tại hợpđồng và có đủ các điều kiện theo quy định tại điểm 1.2.d.3 mụcIII phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên, Chi nhánh Hải Phòng có xácnhận của từng công ty ở nước ngoài về số tiền đã thanh toán, số tiền còn phảithanh toán, khoản chênh lệch tiếp tục phải thanh toán phù hợp với hàng hoá thựctế xuất khẩu, thực tế nhập khẩu theo tờ khai hải quan thì được coi là thanhtoán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế TP. Hải Phòng được biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế; - Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương