VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 686/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại văn bảnsố 73/UBND-VP ngày 16 tháng 01 năm 2008 về việc xin tổ chức thêm một điểm bắnpháo hoa tầm thấp vào đêm giao thừa Tết nguyên đán Mậu Tý 2008, căn cứ Quyếtđịnh số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việctổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷ niệm của đất nước,các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thể thao, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức thêm một điểmbắn pháo hoa tầm thấp từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày mồng Một Tết nguyên đánMậu Tý 2008 tại huyện Chí Linh.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa không sử dụng từ ngân sách nhànước.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức tốtviệc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhHải Dương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, VX (05). NTH 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản