VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6872/VPCP-QHQT
V/v Tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam năm 2007

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8520/BKH-KTĐN ngày 20 tháng 11 năm 2007), Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Diễn đàn doanhnghiệp Việt Nam, hoạt động thường niên bên thềm Hội nghị CG-2007, tại Hà Nội,vào ngày 04 tháng 12 năm 2007, với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kếhoạch và Đầu tư thay mặt Thủ tướng Chính phủ chủ trì Diễn đàn.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, KTTH, CN, ĐMDN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 23

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc