VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6873/VPCP-QHQT
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị thường niên IMF, WB 2007

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhànước Việt Nam tại Báo cáo kết quả tham dự Hội nghị thường niên IMF, WB 2007(công văn số 123/TTr-NHNN ngày 31 tháng 10 năm 2007), Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- Là cơ quan đầu mối, phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu phương án, tham gia ý kiến vào quá trìnhcải cách cổ phần của IMF, đảm bảo tăng cường vị thế của Việt Nam tại IMF và hàihòa với lợi ích các nước khác trong Nhóm Đông Nam Á;

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xúc tiến công tác chuẩn bị vayvốn IBRD của WB.

2. Giao Bộ Tài chính phối hợpvới các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xử lý kiến nghị phát hành trái phiếubằng nội tệ của IFC.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành có dự ánWB trong tài khóa 2007-2008 khẩn trương hoàn tất công tác xây dựng dự án để đảmbảo đàm phán dự án theo đúng tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT CP (để b/c)
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2); 29

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy