VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6875/VPCP-QHQT
V/v tăng cường công tác nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giaotại văn bản số 4011/BC-BNG-CA2 ngày 14 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của BộNgoại giao về việc tăng cường công tác nghiên cứu Ấn Độ tại Việt Nam và cáckiến nghị khác được nêu trong văn bản trên.

2. Giao Viện Khoa học Xã hộiViệt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan đề xuấtvề tổ chức cơ quan chuyên trách nghiên cứu Ấn Độ và các biện pháp tăng cườngcông tác nghiên cứu tổng thể về Ấn Độ tương xứng với tầm quan trọng của Ấn Độ,nhằm tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong triển khai phát triển quan hệđối tác chiến lược giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản;
các Vụ: KG, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc