BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6876/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế mặt hàng Xe ô tô Toyota Prado

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ nội dung làm việc giữa Tổngcục Hải quan và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh tra Chính phủ ngày04/12/2007 về việc xác định trị giá mặt hàng xe ô tô Toyota Prado của Công tyTNHH Sơn Hải và các trường hợp khác. Qua xem xét các báo cáo của Cục Hải quanTP.Hồ Chí Minh tại công văn số: 1120/HQTP-TGTT ngày 25/04/2007, công văn số: 1532/HQTP-TGTT ngày 08/06/2007. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tóm tắt vụ việc:

1.1. Ngày 29/09/2006, Công tyTNHH Sơn Hải nhập khẩu mặt hàng xe ô tô Toyota Prado tại tờ khai số: 45/NKDO /KV1với mức giá khai báo như sau:

- Loại dung tích 2.7, máy xăng:18.500 USD/c

- Loại dung tích 3.0, máy dầu:17.500 USD/c

Do nghi ngờ mức giá khai báo, CụcHải quan TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và xác địnhlại trị giá tính thuế theo phương pháp 6 cụ thể:

- Loại dung tích 2.7, máy xăng:27.720 USD/c

- Loại dung tích 3.0, máy dầu:27.673 USD/c

* Cơ sở xác định;

Lấy mức giá chào bán trên mạng chocơ quan Liên hiệp quốc (UNDP) có địa chỉ: www.webbuy.org không trừ 20% chi phíđàm phán và các khoản thuế nội địa tại nước xuất khẩu như hướng dẫn tại côngvăn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2006.

1.2/ Do không đồng ý với mức giáxác định, Công ty TNHH Sơn Hải đã khiếu nại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đồng thờitrong thời gian này, Công ty TNHH TM Đức Hòa cũng nhập khẩu mặt hàng xe ô tôToyota Prado (mặt hàng giống hệt, tương tự như Công ty Sơn Hải) với giá khai báo19.000 USD/c. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã tham vấn, bác bỏ trị giá khai báovà xác định trị giá tính thuế là: 23.400 USD/c. Mức giá này cũng được áp dụngđể giải quyết khiếu nại cho Công ty Sơn Hải cụ thể:

- Loại dung tích 2.7, máy xăng:24.000 USD/c

- Loại dung tích 3.0, máy dầu:23.400 USD/c

* Cơ sở xác định;

Lấy mức giá chào bán tại thị trườngnước xuất khẩu tại địa chỉ: www.carsearch.com/787294.htm là26.000 USD/c trừ đi 10% chi phí đàm phán và các khoản thuế tại nướcxuất khẩu.

1.3/ Qua công tác theo dõi, quảnlý, đối chiếu với mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự đã được chấp nhận trị giákhai báo, Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1900/TCHQ-KTTT ngày 04/04/2007chỉ đạo Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét lại mức giá mặt hàng xe ô tôToyota Prado xác định: 23.400 USD/c trong khi đã có dữ liệu hàng giống hệt,tương tự: 27.720 USD/c là chưa phù hợp.

1.4/ Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục,Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã có công văn số: 1120/HQTP-TGTT ngày 25/04/2007báo cáo cơ sở xác định mức giá 23.400 USD/c (Lấy mức giá chào bán tại thịtrường nước xuất khẩu tại địa chỉ: www. carsearch.com/787294.htm là 26.000USD/c trừ đi 10% chi phí đàm phán và các khoản thuế tại nước xuất khẩu)

1.5/ Sau khi xem xét nội dung báocáo của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh tại công văn số: 1120/HQTP-TGTT ngày 25/04/2007,Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 chỉ đạo cácnội dung.

- Việc xác định giá tính thuếcủa Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đối với mặt hàng xe ô tô Toyota Prado nhập khẩulà: 23.400 USD/c đối với loại 3.0 máy dầu và 24.000 USD/C đối với loại 3.0 máyxăng là chưa đúng trình tự, phương pháp xác định trị giá và dữ liệu hàng giốnghệt, tương tự đã được chấp nhận trị giá khai báo tại Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh và các địa phương khác là: 27.000 USD/c đến 27.720 USD/c.

- Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ ChíMinh xử lý:

+ Đối với các lô hàng đã tham vấn,xác định trị giá là: 23.400 USD/c thì chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sauthông quan.

+ Đối với các lô hàng còn trong thờihạn tham vấn và chưa tham vấn thì tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá và xác địnhlại trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc và các phương pháp xácđịnh trị giá trên cơ sở dữ liệu giá trên cơ sở dữ liệu giá có sẵn trên hệ thốngGTT22 từ; 27.000 USD/c đến 27.720 USD/c, không áp dụng mức giá 23.400 USD/c chocác tờ khai tiếp theo.

1.6/ Thực hiện nội dung chỉ đạo củaTổng cục tại công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007, Cục Hải quan TP.HồChí Minh đã xác định trị giá mặt hàng xe ô tô Toyota Prado nhập khẩu sau thờiđiểm công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 là: 27.000 USD/c dựa trên chỉđạo của Tổng cục Hải quan (báo cáo số: 1532/HQTP-TGTT ngày 08/06/2007; thôngbáo giá số: 3350/HQTP-TGTT-TB ngày 09/07/2007)

1.7/ Doanh nghiệp có công văn khiếunại mức giá áp dụng: 27.000 USD/c; đồng thời trong thời gian này, nhiều báo chícũng phản ánh bất cập trong công tác quản lý giá của ngành Hải quan (xác địnhlúc đầu là: 27.000 USD/c sau đó giải quyết khiếu nại xuống 24.000 USD/c sau đólại áp dụng mức giá 27.000 USD/c như chỉ đạo của Tổng cục)

1.8/ Để giải quyết vấn đề này, Tổngcục Hải quan đã có cuộc họp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ngày 13/08/2007 đểlàm rõ vấn đề xác định trị giá và giải quyết khiếu nại của Công ty Sơn Hải. Saukhi trao đổi và căn cứ các báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (báo cáosố: 1120/ HQTP-TGTT ngày 25/04/2007 ; báo cáo số: 1532/HQTP-TGTT ngày08/06/2007; thông báo giá số: 3350/HQTP-TGTT-TB này 09/07/2007). Cuộc họpđã kết luận:

1.8.1. Việc xác định trị giá tínhthuế mặt hàng xe ô tô Toyota Prado từ thời điểm tháng 9/2006 đến thời điểm trướcngày ban hành công văn số: 2972/ TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 là chưa đúng trìnhtự và các phương pháp xác định trị giá cụ thể:

- Xác định trị giá theo giá chàobán trên mạng của (UNDP) có địa chỉ: www.webbuy.org không trừ20% chi phí đàm phán và các khoản thuế nội địa tại nước xuất khẩu trong khi trênhệ thống GTT22 đã có giá hàng hóa giống hệt tương tự là không đúng nội dung tạiNghị định, thông tư và chỉ đạo tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006.

- Giải quyết khiếu nại trên cơ sởlấy mức giá chào bán tại thị trường nước xuất khẩu tại địa chỉ: www.carsearch.com/787294.htm là: 26.000 USD/ctrừ đi 10% chi phí đàm phán và các khoản thuế tại nước xuất khẩu trong khi trênhệ thống GTT22 đã có giá hàng hóa giống hệt, tương tự là không đúng nội dungtại Nghị định, thông tư và chỉ đạo tại công văn số: 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/07/2006.

- Việc lấy mức giá 27.000 USD/c theochỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007để áp giá tính thuế là không đúng quy định vì vi phạm nguyên tắc xác định giá.

1.8.2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. HồChí Minh xác định lại trị giá tính thuế theo đúng trình tự, nguyên tắc vàcác phương pháp xác định trị giá trên cơ sở mức giá dữ liệu cung cấp tại côngvăn số: 2972/TCHQ-KTTT ngày 01/06/2007 và hồ sơ lô hàng cụ thể. Giải quyết khiếunại của doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền quy định của Luật khiếu nại tố cáo.

1.9/ Sau cuộc họp ngày 13/08/2007,Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh đã giải quyết khiếu nại trên cơ sở điều chỉnhmức giá đã áp dụng tại thông báo số: 3350/HQTP – TGTT – TB ngày 09/07/2007 từ27.000 USD/c xuống 24.000 USD/c (quyết định số: 35/QĐ-HQTP ngày 28/08/2007)

2. Từ những nội dung nêu trên:

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minhbáo cáo chi tiết lý do, căn cứ, cơ sở điều chỉnh, phương pháp tính toán từ mứcgiá từ 27.000 USD/c xuống 24.000 USD/c, giải quyết khiếu nại của Công ty SơnHải và áp dụng các trường hợp tương tự khác (kèm theo các dẫn chứng) trong ngày10/12/2007 đồng gửi Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Qúa thời hạn nêu trên, Tổng cục khôngchấp nhận báo cáo giải trình của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vì đã hết thờihiệu báo cáo Đoàn Thanh tra Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để đồngchí Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An