BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6879/TCHQ-KTTT
V/v: xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thiên Phát
(Số 06 – Điện Biên Phủ - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Trả lời công văn số 19- 07/CV-TPngày 06/12/2007 của Công ty TNHH Thiên Phát về việc xác nhận nợ thuế cho Côngty TNHH Thiên Phát, MST: 0101075844, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau;

Căn cứ kết quả tra cứu số liệutrên hệ thống KT 559, hệ thống Quản lý rủi ro ngày 07/12/2007 tại Tổng cục Hảiquan thì Công ty TNHH Thiên Phát không có nợ thuế và các khoản phải nộp NSNNliên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty TNHH Thiên Phát được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng