BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 688/TCT-KK
V/v khấu trừ, hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Trả lời công văn số 1856/CT-KK &KTT ngày 28/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh về việc hoàn thuếgiá trị gia tăng (GTGT) của Doanh nghiệp tư nhân Hưng Thịnh, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trịgia tăng (GTGT):

- Tại tiết đ (đ.3) Điểm 1, Mục III, Phần B quy định điều kiện, thủ tục,hồ sơ để khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hoá xuất khẩu để thực hiện dựán đầu tư ở nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài như sau:

+ Tờ khai hải quanhàng hoá xuất khẩu.

+ Danh mục hànghoá xuất khẩu để thực hiện dự án đầu tư tại nước ngoài do Bộ Thương Mại cấp(ghi rõ: chủng loại, số lượng và trị giá hàng hoá).

+ Giấy chứng nhậnđầu tư ra nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.

+ Văn bản chấp thuậndự án đầu tư hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của phápluật nước tiếp nhận đầu tư.

+ Hợp đồng uỷ thácxuất khẩu (trường hợp uỷ thác xuất khẩu).

Như vậy, trường hợpcủa Doanh nghiệp tư nhân Hưng Thịnh xuất khẩu hàng hoá cho Công ty trách nhiệmhữu hạn Hưng Thịnh - Lào (được thành lập theo hình thức 100% vốn của Việt Nam tạiCộng hoà dân chủ nhân dân Lào) để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài (Cộng hoàdân chủ nhân dân Lào) nếu có đủ các điều kiện và thủ tục theo quy định nêu trênthì được khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuếthông báo để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban: PC, CS, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến