BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6883/TCHQ-KTSTQ
V/v thuế NK nguyên liệu, vật tư, linh kiện

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 19/08/2008 Bộ Tài chính có công văn số 9673/BTC-CSThướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện miễn thuế nhập khẩu nguyênliệu, vật tư, linh kiện để phục vụ sản xuất trong thời hạn 5 năm theo quy địnhtại Thông tư 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 của Bộ Thương mại.

Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan tiếp tục nhậnđược ý kiến của các đơn vị nêu vướng mắc đối với việc nhập khẩu linh kiện củacác dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănđược cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước khi Thông tư 02/2007/TT-BTM cóhiệu lực thi hành. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 mục III "điều khoản thi hành" Thông tưsố 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 qui định rõ: "Đối với các dự án đã đượccấp Giấy chứng nhận đầu tư được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, vậttư, linh kiện theo qui định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CPngày 19/03/2003 và khoản 15, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005 thì tiếp tục được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, vật tư,linh kiện cho đến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo phân loạitại mục II Thông tư số 07/2004/TT-BTM ngày 26/08/2004 của Bộ Thương mại".

Trong khi đó, khoản 2 mục II của Thông tư 07/2004/TT-BTM quyđịnh rõ: Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khănđược miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất và vật tư, không đượcmiễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện.

Như vậy, kể cả trước và sau khi Thông tư số 02/2007/TT-BTM có hiệu lực thi hành thì dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hộiđặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất và vậttư, không được miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố thống nhất, triển khai thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc