BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6884/TCHQ-KTSTQ
V/v thuế NK nguyên liệu, vật tư linh kiện

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trả lời các công văn 2634/CHQ-KTSTQ ngày 12/11/2008 và 2781/CHQ-KTSTQ ngày 01/12/2008 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghịhướng dẫn việc áp dụng chính sách thuế trong xử lý vụ việc của Công ty TNHHTiến Đạt - Phú Mỹ. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Khoản 15, Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định: BộThương mại ban hành văn bản hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất,vật tư, linh kiện để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế theo quy định tạikhoản này. Do vậy, Thông tư 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 phân loại chi tiếtnguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế theo quy định tại khoản15, Điều 16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP là phù hợp quy định tại khoản 15, Điều16, Nghị định 149/2005/NĐ-CP .

- Khoản 2 mục III "Điều khoản thi hành" Thông tưsố 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 qui định rõ: "Đối với các dự án đã đượccấp Giấy chứng nhận đầu tư được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, vậttư, linh kiện theo qui định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày19/03/2003 và khoản 15, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 thìtiếp tục được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện chođến hết thời hạn 5 năm kể từ ngày bắt đầu sản xuất theo phân loại tại mục IIThông tư số 07/2004/TT-BTM ngày 26/08/2004 của Bộ Thương mại".

Trong khi đó, khoản 2 mục II của Thông tư 07/2004/TT-BTM cũng quy định rõ: "Dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hộiđặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu sản xuất và vậttư, không được miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện".

Như vậy, Nghị định 149/2005/NĐ-CP hướng dẫn tại các Thôngtư số 02/2007/TT-BTM ngày 02/02/2007 và 07/2004/TT-BTC là thống nhất, ở đâykhông có sự thay đổi nào về pháp luật, chính sách nên không thể áp dụng quiđịnh tại Điều 20, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ đểmiễn thuế cho linh kiện nhập khẩu của Công ty.

- Khoản 16, Điều 16 nghị định 149/2005/NĐ-CP quy định:Nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được miễn thuếnhập khẩu trong thời hạn 05 năm. Theo quy định tại điều này thì linh kiện nhậpkhẩu không thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu.

Như vậy, kể cả trước và sau khi Thông tư số 02/2007/TT-BTM ngày02/02/2007 của Bộ Thương Mại có hiệu lực thi hành thì dự án đầu tư vào địa bàncó điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chỉ được miễn thuế nhập khẩu đốivới nguyên liệu sản xuất và vật tư, không được miễn thuế nhập khẩu đối với linhkiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc