BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 689/TCT-KK
V/v hoàn thuế đối với hóa đơn thuế GTGT kê khai quá hạn

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trảlời Công văn số 2444/CT-TTHT ngày 13/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về việchoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hóa đơn GTGT kê khai quá hạn so vớiquy định thuộc dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Hội Liênhiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theobáo cáo của Cục thuế Bạc Liêu: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu là đơn vị tổchức triển khai thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực và cải thiện cuộc sốngcho hộ nghèo của 03 ấp thuộc xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long” sử dụngnguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Tổ chức Bánh mỳ thế gới. Hội có đơn đềnghị hoàn thuế GTGT đối với các hóa đơn mua máy móc thiết bị phát sinh năm2006, tính đến thời điểm nộp hồ sơ thì các hóa đơn này đã quá hạn so với quyđịnh.

Căncứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính vàcông văn số 1943/TCT-DNNN ngày 22/5/2007 của Tổng cục Thuế về việc xử lý hóađơn thuế GTGT kê khai quá hạn so với quy định; đề nghị Cục Thuế tỉnh Bạc Liêuxác định rõ nguyên nhân dẫn tới việc đơn vị kê khai chậm, đồng thời xác minhhóa đơn bên bán đã kê khai thuế GTGT đầu ra của những hóa đơn kê khai quá hạnvào thời điểm nào để xem xét, giải quyết cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêutheo quy định.

Tổngcục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu.
- Lưu: VT, KK. (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến