BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6890/TCHQ-GSQL
V/v: Thực hiện TTLT số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ quy định tại điểm g, khoản 1,mục V Thông tư Liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 15/10/2007 của BộCông Thương, Bộ Tài Chính, Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc tạm nhập khẩu, nhậpkhẩu hoặc mua miễn thuế tại Việt Nam, xuất khẩu, tái xuất khẩu, chuyển nhượngvà tiêu hủy những vật dụng cần thiết phục vụ cho nhu cầu công tác và sinh hoạtcủa cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện tổ chứcquốc tế được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam thì Bộ Ngoại giao là cơquan “cấp và quản lý sổ định mức hàng miễn thuế”. Để công việc chuyển giao từBộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sang Bộ Ngoại giao được thuận lợi, đề nghị cácđơn vị trên có kế hoạch chuẩn bị và thực hiện.

- Cung cấp số liệu của sổ theo dõi cấpphép cho các đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ được quy định tại Thôngtư Liên tịch số 03 đang theo dõi.

- Bàn giao toàn bộ sổ mua hàng miễnthuế của các đối tượng hưởng ưu đãi, miễn trừ.

- Thời gian: Căn cứ công văn số 12260/BTC-TCHQngày 12/09/2007 của Bộ Tài chính gửi Bộ Ngoại giao đã thống nhất thời gianchuyển giao công việc cấp, quản lý sổ định mức hàng miễn thuế cho Bộ Ngoại giaotừ ngày 01/01/2008. Vì vậy, các đơn vị sẽ tổ chức bàn giao xong trước thời hạnnêu trên. Thời gian cụ thể đề nghị thống nhất với Vụ Lễ tân – Bộ Ngoại giao đểthực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơnvị nêu trên được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc