BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 6891/TCHQ-KTTT
V/v chuyển nộp thuế tạm thu sang NSNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Cục Hải quan Đăk Lăk

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 759/CHQĐL - NV ngày18/11/2008 của Cục Hải quan Đăk Lăk về việc chuyển nộp thuế từ tài khoản tạmthu vào Ngân sách Nhà nước. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian Bộ Tài chính nghiên cứu hướng dẫn việc nộpthuế vào tài khoản thu NSNN của cơ quan Hải quan mở tại KBNN quy định tại Điều21 Nghị định 85/2007/NĐ-CP của Chính phủ, yêu cầu Cục Hải quan Đăk Lăk hướngdẫn doanh nghiệp nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu theo phương thức tạm nhập táixuất vào tài khoản tạm thu của cơ quan Hải quan mở tại Kho bạc.

Trường hợp tạm nhập tái xuất theo hợp đồng thuê mượn máy mócmà thuế nhập khẩu đã nộp vào TK tạm thu của cơ quan Hải quan thì đề nghị CụcHải quan Đăk Lăk lập giấy nộp tiền vào Ngân sách (chi tiết theo từng tờ khai)theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định 1525/QĐ-BTC ngày 04/6/2008 của Bộ Tàichính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đăk Lăk đượcbiết và thực hiện.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng