VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6893/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Hội nghị Tham tán thương mại 2008

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương(công văn số 2896/BCT-VP ngày 13 tháng 11 năm 2007) về việc tổ chức Hội nghịTham tán thương mại 2008, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc Bộ Công Thương tổchức Hội nghị Tham tán thương mại vào khoảng đầu năm 2008 tại Việt Nam.

- Bộ Công Thương cần chuẩn bịchu đáo nội dung Hội nghị nói trên, đảm bảo tổ chức thiết thực, có hiệu quả,góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các Tham tán thương mại Việt Nam ởnước ngoài...

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 18

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc