VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6895/VPCP-KTTH
V/v chuyển giao đầu tư công trình T3-Ba Hòn, tỉnh Kiên Giang bằng nguồn vốn trái phiếu CP về Bộ NN&PTNT quản lý

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn (công văn số 3080/BNN-KH ngày 08 tháng 11 năm 2007);của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (văn bản số 98/UBND-KTCN ngày 01 tháng 02năm 2007); của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3445/BKH-KTNN ngày 22 tháng 5năm 2007) và của Bộ Tài chính (văn bản số 4267/BTC-ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2007)về việcchuyển giao đầu tư công trình T3-Ba Hòn, tỉnh Kiên Giangbằng nguồn vốn trái phiếu CP về Bộ NN&PTNT quản lý, Thủ tướng Chính phủ cóý kiến như sau:

1. Đồng ý chuyểngiao danh mục và nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010 đầu tư xâydựng công trình thủy lợi T3-Ba Hòn từ tỉnh Kiên Giang quản lý về Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn quản lý, thực hiện.

2. Giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với vác Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang xử lý cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: NN, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 21

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Quốc Huy