BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6904/TCHQ-GSQL
V/v đổi tên trên Giấy phép thành lập kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam
- Đại lý hàng hải Quảng Ninh
(Đ/c: Số 70 Lê Thánh Tông, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 397/DLHH ngày 18/12/2008 của Chi nhánhCông ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Quảng Ninh về việc xinđổi tên trên Giấy phép thành lập kho ngoại quan tại thị trấn Móng Cái, huyệnHải Ninh, tỉnh Quảng Ninh (nay là cảng Thọ Xuân, Phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái,tỉnh Quảng Ninh) và tại khu vực cầu I, cảng Cái Lân, TP. Hạ Long, tỉnh QuảngNinh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HĐQT ngày 25/12/2006 của Chủ tịchHội đồng quản trị Công ty cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam, Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh số 22 13 000369 ngày 08/02/2007 của Sở Kế hoạch và Đầu tưtỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Hải quan đồng ý đổi tên chủ sở hữu 02 kho ngoại quando Đại lý hàng hải Quảng Ninh đứng tên trước đây thành Chi nhánh Công ty CP đạilý hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Quảng Ninh, cụ thể:

- Giấy phép số 331/TCHQ ngày 29/12/1997 thành lập kho ngoạiquan tại thị trấn Móng Cái, huyện Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh (nay là cảng ThọXuân, Phường Hòa Lạc, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh);

- Giấy phép số 78/TCHQ-GSQL ngày 29/3/2000 thành lập khongoại quan tại khu vực cầu I, cảng Cái Lân, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Văn bản này là một bộ phận không tách rời của Giấy phépthành lập kho ngoại quan số 331/TCHQ ngày 29/12/1997 và số 78/TCHQ-GSQL ngày29/3/2000 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Chi nhánh Công ty cổ phần đạilý hàng hải Việt Nam – Đại lý hàng hải Quảng Ninh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Ninh (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc