BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6906/TCHQ-KTTT
V/v: xác định giá tính thuế ô tô nhập khẩu

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Qua rà soát trên hệ thống dữliệu giá (GTT22), Tổng cục Hải quan thấy tại Cục Hải quan TP Hải Phòng cómột số lô hàng xe ô tô du lịch nhập có giá tính thuế thấp so với mặt hàng giốnghệt, tương tự. Ví dụ:

1. Xe ô tô hiệu Toyota CamryLE, 2.4 L, Mỹ sản xuất 2007:

Tờ khai số 11301/NKD ngày20/11/2007, Chi cục Hải quan Quản lý hàng gia công Hải phòng, giá tính thuếkhai báo và được chấp nhận: 15.500 USD/chiếc.

Tờ khai số 861/NKD ngày26/11/2007, Chi cục Hải quan Hưng Yên, giá tính thuế được chấp nhận: 15.500USD/chiếc (không nghi ngờ, chấp nhận giá khai báo: để dòng đen)

Cũng mặt hàng tương tự, tại tờkhai số 776/NKD ngày 16/11/2007, Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực III, giákhai báo và được chấp nhận : 16.400 USD/chiếc (để dòng đen)

Tờ khai 733/NKD ngày26/09/2007, Chi cục Hải quan Cảng Vict, giá khai báo và được chấp nhận: 16.400USD/Chiếc ( để dòng đen)

2. Xe ô tô hiệu Huyndai SantaFe, 2188 cc, Hàn Quốc sản xuất 2007:

Tờ khai số 11647/NKD ngày19/11/2007, Chi cục Hải quan Cảng Hải phòng Khu vực I, giá tính thuế được chấpnhận: 13.200 USD/chiếc (không nghi ngờ, chấp nhận giá khai báo: để dòng đen)

Cũng mặt hàng tương tự, tại cáctờ khai số 69/NKD ngày 16/11/2007, Chi cục Hải quan SG khu vực IV ( ICD4), giákhai báo và được chấp nhận: 16.132,4 USD/ chiếc; Tờ khai số 227/NKD ngày16/11/2007, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, giá khai báo và được chấp nhận: 16.147USD/chiếc.

Để việc áp dụng giá tính thuếthống nhất, đúng các nguyên tắc và phương pháp xác định giá tính thuế theo quyđịnh tại Nghị định số: 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Phụ lục I,Thông tư 113/2005/TT /BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính và các văn bản hướngdẫn về giá tính thuế của Tổng cục Hải quan; Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng:

1. Thực hiện tham vấn bác bỏ giákhai báo và xác định lại giá tính thuế đối với các lô hàng có giá khai báo thấphơn mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự có trong cơ sở dữ liệu giá của cơ quanHải quan (giá khai báo và giá xác định trên hệ thống GTT22), các dữ liệu mặthàng tương tự đang thực hiện tại các địa phương khác.

2. Rà soát mức giá khai báo cáclô hàng ô tô nhập khẩu với mức giá mặt hàng giống hệt, tương tự trên hệ thốngGTT22 để thực hiện tham vấn xác định giá đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An