VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6913/VPCP-CN
V/v khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (các văn bảnsố 2772/UBND-KT ngày 22 tháng 06 năm 2007, số 4984/UBND-KT ngày 01 tháng 11 năm2007), ý kiến của các cơ quan liên quan về việc khai thác, thu hồi titan sakhoáng tại khu vực dự kiến xây dựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, xã Tân Bình,thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức quản lý, bảovệ và cấp giấy phép khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại khu vực dự kiến xâydựng Khu du lịch Sài Gòn-Hàm Tân, xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuậnnhư đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại các văn bản nói trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với cáccơ quan liên quan:

a) Hướng dẫn Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại TânQuang Cường lập đề án khai thác, thu hồi titan sa khoáng tại các khu vực nêutrên; xem xét những vấn đề cụ thể liên quan đến đề án (phương pháp khai thác;địa giới hành chính, diện tích, tọa độ; phương pháp bảo vệ mỏ, bảo đảm an ninhtrật tự xã hội, môi trường sinh thái; thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và táiđịnh cư...) để cấp phép khai thác theo quy định hiện hành.

b) Chỉ đạo việc lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tácđộng môi trường các khu vực khai thác nêu trên và các vùng lân cận theo quyđịnh hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnhBình Thuận và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
- Cục Lâm Nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, NN, ĐP; Website CP;
- Lưu: VT, CN (5). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy