BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 692/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2008

Kínhgửi: Bệnh viện Nhi Trung ương.

Trả lời công văn số 644/BVNTW ngày 9/11/2007 của Bệnh viện Nhi Trung ương về việc miễn thuế cho dựán “Cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương Giai đoạn 1, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

1. Chính sáchthuế đối với hàng hoá nhập khẩu cho dự án.

Tại điểm1.20, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế GTGT hướng dẫn:“Hàng nhập khẩu trong các trường hợpsau: hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại bao gồm cả hàng hoá nhậpkhẩu thuộc nguồn vốn ODA không hoàn lại), quà tặng cho cơ quan nhà nước,tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xãhội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cánhân ở Việt Nam; đồ dùng của các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩnmiễn trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễnthuế, hàng là đồ dùng của người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi về nướcmang theo” thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tại điểm2, Mục II, Phần A Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối vớihàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn:“Hàng hoá trong các trường hợp sauđây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

...

2. Hàng hoá việntrợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại của các Chính phủ, các tổ chứcthuộc Liên hợp quốc, các tổ chức liên chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chứcphi chính phủ (NGO) nước ngoài, các tổ chức kinh tế hoặc cá nhân người nướcngoài cho Việt Nam và ngược lại, nhằm phát triển kinh tế-xã hội, hoặc các mụcđích nhân đạo khác được thực hiện thông qua các văn kiện chính thức giữa haibên, được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các khoản trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩncấp nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh”.

Tại điểm4, Mục II Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế tiêu thụ đặc biệt hướng dẫn các trường hợp hàng hoá không phải chịuthuế TTĐB: “Hàng hoá nhập khẩu trong các trường hợp sau:

- Hàng viện trợnhân đạo, viện trợ không hoàn lại” ...

Căn cứ các hướng dẫntrên, trường hợp Bệnh viện Nhi Trung ương (là Chủ đầu tư) sử dụng nguồn viện trợkhông hoàn lại của Tổ chức Atlantic Philanthropies viện trợ (thông qua tổ chứcĐông Tây Hội ngộ) đê cải tạo, mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Nhi Trung ương theoQuyết định số 2506/QĐ-BYT ngày 12/7/2007 của Bộ Y tế thì Chủ đầu tư được miễnthuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), thuế giá trị gia tăng khâu nhậpkhẩu đối với một số hàng hoá do Bệnh viện Nhi Trung ương trực tiếp nhập khẩu hoặcuỷ thác nhập khẩu.

2. Chính sáchthuế đối với hàng hoá mua tại Việt Nam.

Tại điểm1.21, Mục II, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên hướngdẫn:'Hàng hoá bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợnhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam” thuộc diện không chịuthuế GTGT.

Tại điểm7, Mục I, Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên hướng dẫn:''Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lạicủa tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hoá tại Việt Nam để viện trợ thì đượchoàn lại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng”.

Căn cứ các hướng dẫntrên thì chính sách thuế áp dụng như sau:

- Trường hợp Bệnhviện Nhi Trung ương sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của Tổ chức AtlanticPhilanthropies để mua hàng hoá tại Việt Nam nhằm thực hiện dự án thì được hoànlại tiền thuế GTGT đã trả ghi trên hoá đơn GTGT khi mua hàng hoá.

- Trường hợp Tổ chứcĐông Tây Hội ngộ sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của Tổ chức AtlanticPhilanthropies để mua hàng hoá tại Việt Nam nhằm thực hiện dự án thì Tổ chứcĐông Tây Hội ngộ không phải trả thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trảlời để Bệnh viện Nhi Trung ương biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để đượchướng dẫn cụ thể./


Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương