BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 6922/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, tên và chữ ký trên các loại C/O của Cămpuchia

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo thông báo của Bộ Công Thươngtại công văn số 3404/BCT-ĐB ngày 27/11/2007, Tổng cục Hải quan sao gửi mẫudấu, tên và mẫu chữ ký của tổ chức và cá nhân có thẩm quyền ký các loại C/O củaCambodia cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện theo danh sách đínhkèm (gồm 3 trang), có giá trị hiệu lực từ ngày 08/10/2007.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố cập nhật kịp thời để thực hiện theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trang Website HQ;
- Lưu: VT, GSQL (2 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc


Công văn  6922/TCHQ-GSQL  thông báo mẫu dấu, tên và chữ ký trên các loại C/O của Cămpuchia

Công văn  6922/TCHQ-GSQL  thông báo mẫu dấu, tên và chữ ký trên các loại C/O của Cămpuchia

Công văn  6922/TCHQ-GSQL  thông báo mẫu dấu, tên và chữ ký trên các loại C/O của Cămpuchia