VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6926/VPCP-QHQT
V/v Đề án tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN 2009 tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Tài chính, Công an, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh;
- Cục Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch, tại văn bản số: 1389/BVHTTDL-HTQT ngày 07 tháng 11 năm 2007 vềviệc tổ chức Diễn đàn Du lịch ASEAN năm 2009 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủNguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Đề án tổ chức Diễn đànDu lịch ASEAN 2009 (ATF 09) tại tờ trình nêu trên của Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch thành lập Ban chỉ đạo ATF 09. Ban Tổ chức ATF 09 cần gọn nhẹ, hiệu quả.

3. Về kinh phí tổ chức Diễn đàn,Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với Bộ Tài chính trên tinh thần tiếtkiệm, tranh thủ các nguồn tài trợ, nguồn thu từ các thành viên tham gia, thựchiện đúng quy định hiện hành và theo thông lệ của ASEAN.

4. Bộ Ngoại giao phối hợp, hỗtrợ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác tổ chức, lễ tân.

5. Bộ Công an chỉ đạo, phối hợptạo thuận lợi xuất, nhập cảnh cho các đại biểu và báo chí quốc tế, bảo đảm anninh, an toàn cho đại biểu trong thời gian tham gia Diễn đàn.

6. Bộ Giao thông vận tải phốihợp, chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ, bảo đảm thuận tiện cho các đại biểuđi lại đường hàng không và mặt đất khi tham gia Diễn đàn.

7. Bộ Thông tin và Truyền thôngchỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp xây dựng kế hoạch và tiến hành tuyêntruyền đưa tin trước, trong và sau khi tổ chức Diễn đàn.

8. Ủy ban nhân dân thành phố HàNội và tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan bảo đảm công tác giữ môitrường xanh, sạch, đẹp, đặc biệt tại các địa điểm diễn ra các hoạt động củaDiễn đàn, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm cũng như phòng chống dịch bệnh.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ TH,
KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(3). 21

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc