BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
----------

Số: 6929/BNN-KHCN
V/v: Đánh giá kết quả KHCN-MT và Xây dựng kế hoạch 2010

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Các đơn vị nghiên cứutriển khai

Căn cứ Công văn số 2644/BKHCN-KHTCngày 22/10/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kếhoạch 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị xây dựngkế hoạch KHCN và MT năm 2010 với các nội dung cụ thể như sau:

I. VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌCKHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG 2010

1.1 Về Khoa học và Công nghệ

1.1.1. Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước

- Nhiệm vụ KH & CN cấp nhà nước:Các đơn vị đề xuất theo Mẫu tạiPhụ lục 1 vàtổng hợp theo phụ lục 2 và gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để xemxét tổng hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Đối với các nhiệm vụ nghiên cứutheo Nghị định thư dự kiến sẽ ký với các nước: Các đơn vị đề xuất theo mẫu tạiPhụ lục 2 và gửi về Vụ KHCN-MT để tổng hợp danh mục gửi Bộ Khoa học và Côngnghệ làm căn cứ đàm phán hoặc thoả thuận với các nước có liên quan.

- Đối với các dự án xây dựng các môhình ứng dụng và chuyển giao KH&CN vào nông thôn và miền núi: các tổ chứcKH&CN có nhu cầu chuyển giao công nghệ cho các tỉnh, thành phố, đề nghị đơnvị đề xuất với Sở KH&CN các tỉnh, thành phố để lựa chọn cơ quan chuyển giaocông nghệ, cơ quan chủ trì dự án, xây dựng dự án theo hướng dẫn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét tổng hợp theotiến độ quy định.

- Đối với các nhiệm vụ nghiên cứuđổi mới công nghệ của doanh nghiệp: đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc hoặccác doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đóng trên địa bàn tỉnh, thành phốchuẩn bị hồ sơ đề nghị nhà nước hỗ trợ kinh phí theo hướng dẫn của Quỹ Pháttriển KH&CN Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét tổng hợp.

1.1.2. Nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

a. Các đơn vị đề xuất nhiệm vụKH&CN cấp Bộ (theo mẫu tại phụ lục 4 và tổng hợp thành danh mục các nhiệmvụ KH&CN của Bộ theo mẫu tại phụ lục 5).

Đối với các dự án tăng cường nănglực nghiên cứu, chống xuống cấp các tổ chức KH&CN

b. Căn cứ quy hoạch phát triển ngànhhoặc lĩnh vực đã được phê duyệt, các đơn vị tiến hành rà soát và đánh giá hiệuquả của việc thực hiện các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu, chống xuốngcấp của đơn vị trong những năm trước đây để khẳng định sự cần thiết phải tiếptục xây dựng hoặc xây dựng mới các dự án. Các dự án này phải được thuyết minhđầy đủ và gửi về Vụ để tổ chức thẩm định trình Bộ phê duyệt theo quy định.

c. Đối với các dự án sử dụng vốn đầutư phát triển cho KH&CN để cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới hoặc đầu tư xâydựng cơ bản cho các phòng thí nghiệm, các tổ chức nghiên cứu-phát triển

Căn cứ quy hoạch phát triển ngànhhoặc lĩnh vực đã được phê duyệt, các đơn vị rà soát lại và đánh giá hiệu quảcủa việc thực hiện các dự án xây dựng cơ bản cho KH&CN để cải tạo, nângcấp, xây dựng mới hoặc đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm của các tổchức KH&CN. Trường hợp đơn vị có nhu cầu tiếp tục cải tạo, nâng cấp, xâydựng mới, đầu tư chiều sâu cho các phòng thí nghiệm (kể cả các Phòng thí nghiệmtrọng điểm ghi trong các Quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ để thực hiệnChỉ thị 50 của Ban Bí thư về phát triển công nghệ sinh học) thì các đơn vị phảitiến hành điều tra, khảo sát, xây dựng dự án để thẩm định, phê duyệt theo cácquy định hiện hành về quản lý vốn đầu tư và xây dựng.

1.2. Nhiệm vụ Bảo vệ môi trường

Nhiệm vụ BVMT năm 2010 tập trung cácnội dung chủ yếu sau:

- Tập trung giải quyết tình trạngsuy thoái môi trường ở khu vực các nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư, vùng ônhiễm nặng chất độc da cam/dioxin; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây ô nhiễmnguồn nước của các cơ sở sản xuất, dịch vụ, các làng nghề; đẩy mạnh tái chế,tái sử dụng chất thải, tăng tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải, đặc biệt là chấtthải nguy hại.

- Cải tạo, xử lý ô nhiễm, suy thoáimôi trường trên các lưu vực sông, các sông, hồ, ao, kênh, mương đang bị ô nhiễmnghiêm trọng; đặc biệt các sông, hồ, ao, kênh, mương nằm trong các đô thị.

- Sử dụng hợp lý, hiệu quả và bềnvững tài nguyên thiên nhiên, bảo đảm việc giữ cân bằng sinh thái, bảo tồn thiênnhiên và đa dạng sinh học.

- Đáp ứng các yêu cầu trong cam kếtbảo vệ môi trường với cộng đồng quốc tế, hạn chế tác động xấu của quả trìnhtoàn cầu hóa đến môi trường trong nước.

- Chỉ đạo,hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về môi trường; đẩy mạnh công tácđánh giá tác động môi trường và hoạt động sau thẩm định báo cáo đánh giá tácđộng môi trường; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Tăng cườngcông tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường

- Tăng cườngnăng lực cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường ở Bộ, ngành.

Đề nghị các cơ quan/đơn vị đề xuấtnhiệm vụ Bảo vệ môi trường và tổng hợp danh mục nhiệm vụ BVMT gửi về Vụ KHCN-MTtheo mẫu biểu tại phụ lục 4 và 5

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾHOẠCH KH&CN VÀ MÔI TRƯỜNG

2.1. Đánh giá thực hiện kế hoạch2008

2.1.1. Các đơn vị thực hiện việcđánh giá từng nội dung kế hoạch KH&CN năm 2008 theo hướng dẫn xây dựngkế hoạch KH&CN 5 năm 2006-2010cùng hệ thống các Biểu mẫu báo cáokèm theo tại Công văn số 1807/BKHCN-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Bộ Khoahọc và Công nghệ (Có thể tra cứu từ trang tin điện tử: www.mard.gov.vn hoặcwww.vnast.gov.vn). Việc đánh giá cần làm rõ:

- Kết quả nổi bật của hoạt độngnghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ hoạt động chuyển giao công nghệ năm2009. Qua đó, có nhận xét về: Tác động của các kết quả nghiên cứu, ứng dụngvà chuyển giao công nghệ vào đời sống, phát triển sản xuất, kinh doanh củangành hoặc địa phương, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triểncông nghệ thể hiện bằng giá trị khoa học (sốlượng công trình nghiên cứu đã công bố quốc tế và trong nước; số lượng các sángchế, sản phẩm khoa học và công nghệ được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ) vàgiá trị thực tế (tính bằng tiền thông qua số lượng tiến bộ kỹ thuật đãđược ứng dụng và chuyển giao).

- Kết quả nổi bật của các nội dungphục vụ quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực hoạt động như: Tiêu chuẩn- Đolường- Chất lượng, Sở hữu trí tuệ, Đánh giá-Thẩm định và Giám định công nghệ,Kiểm soát và an toàn bức xạ hạt nhân, Thông tin KH&CN, Hợp tác quốc tế vềKH&CN v.v…

- Tình hình thực hiện các cơ chếquản lý KH&CN, chính sách KH&CN, trong đó đặc biệt chú ý tình hìnhthực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 củaChính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập,Nghị định 80/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về doanh nghiệpKH&CN, Thông tư liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Khoa học và Công nghệ số 93/2006/TTLT /BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 về chế độ khoán kinh phí thực hiện đềtài, dự án KH&CN, Thông tư liên tịch Bộ Tài chính-Bộ Khoa học vàCông nghệ số 44/2007/TTLT /BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 hướng dẫn định mức xây dựngvà phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cósử dụng ngân sách nhà nước v.v…

- Những tồn tại, vướng mắc cần khắcphục.

- Các kiến nghị về việc tổ chức,quản lý điều hành các hoạt động KH&CN trong quá trình thực hiện, xây dựngcơ chế chính sách bảo đảm hiệu quả của hoạt động KH&CN trong những năm tiếptheo.

2.1.2. Các đơn vị cần chú ý đánhgiá các nội dung hoạt động KH&CN khác như:

- Tình hình vàkết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp nhà nước, nhiệm vụ nghiêncứu theo Nghị định thư, nhiệm vụ bảo tồn và khai thác quỹ gen.

- Tình hình,kết quả thực hiện Chương trình KH&CN của các Bộ, Ngành khác và Địa phương

- Tình hình và kết quả thực hiệnChương trình phối hợp công tác giữa các Bộ, Ngành, Địa phương với Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn(nếu có);

- Tình hình và kết quả thực hiện Đềán triển khai thực hiện Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo Quyếtđịnh số 444/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ;

- Tình hình và kết quả thực hiện Chươngtrình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo Quyết định số 68/2005/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2.1.3. Đối với các doanh nghiệpthuộc Bộ hoặc Tập đoàn, Tổng Công ty 91 được giao chủ trì các dự án KH&CNcó quy mô lớn hoặc dự án KH&CN gắn với sản phẩm quốc gia (máy biến áp,tàu chở dầu 100.000 tấn, xi măng lò quay, thuỷ điện nhỏ, nhà máy nhiệt điện 300MW) cần đánh giá tổng thể (về tình hình triển khai dự án, kết quả thựchiện mục tiêu, nội dung, sản phẩm, hiệu quả) của cả giai đoạn từ khi bắtđầu thực hiện đến thời điểm báo cáo.

2.1.4 Đối với các nhiệm vụ thuộcChương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước hoặc Đề án để thực hiện Chỉ thị50 của Ban Bí thư về phát triển công nghệ sinh học như: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp, Công nghệ sinh học phục vụ chế biến, Công nghệ sinh học phục vụ phát triển thuỷ sản, Công nghiệp hoá dược, Công nghệ vũ trụ v.v…thìcần đánh giá kết quả thực hiện theo các nội dung được giao.

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện 6tháng đầu năm 2009

Dự kiến vào khoảng tháng 6 năm 2009,Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xãhội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Khunghướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2010 và Bộ Tài chínhhướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010.

Theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Côngnghệ, Bộ đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng các nội dung phục vụ cho việc xâydựng kế hoạch KH&CN năm 2010, tổng hợp vào kế hoạch KH&CN năm 2010 phầnđánh giá Kết quả thực hiện dự toán ngân sách được giao cho hoạt động KH&CNcủa từng đơn vị đến hết tháng 7 năm 2009 và ước thực hiện đến hết tháng 12 năm2009 với các nội dung tương tự như năm 2008.

III. YÊU CẦU VỀ THỜI HẠN

Đề nghị các đơn vị tổng hợp đề xuấtvà báo cáo kết quả theo tiến độ như sau:

3.1 Đề xuất nhiệm vụ:

3.1.1 Đối với nhiệm vụ cấp Nhà nước

- Nhiệm vụ KHCN-MT: Trước 31/12/2008

-. Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế: trướcngày 30/1/2009

3.1.2 Đề xuất nhiệm vụ KHCN-MT cấpBộ: trước ngày 30/1/2009

3.2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệmvụ KHCN-MT

3.2.1. Báo cáo đánh giá kết quả thựchiện nhiệm vụ KHCN-MT năm 2008 và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 2009: trước ngày15/1/2009

3.2.2 Báo cáo đánh giá kết quả thựchiện nhiệm vụ KHCN-MT 6 tháng đầu năm 2009 và kế hoạch 2010: trước ngày30/6/2009

Các văn bản tổng hợp đề nghị chuẩn bị theo yêu cầu: cỡ chữ 13, kiểu chữ Time NewRoman, gửi về Bộ Nông nghiệp vàPTNT (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, điện thoại 44592050, Fax;38433637)và 01 file điện tử qua địachỉ Email: khcn.bnn@gmail.com; hoặc[email protected]

Yêu cầu các đơn vị nghiên cứu vănbản và thực hiện đúng tiến độ.

Nơi nhận:- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- Thứ trưởng Bùi Bá Bổng;
- Lưu VT, Vụ KHCN và MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Triệu Văn Hùng

Ghi chú:

- CV đã được gửi tới tất cả các đơn vị qua đường bưu điện.

- Để thuận tiện cho đơn vị trong việc đề xuất nhiệm vụ vàtổng hợp báo cáo, Vụ KHCN và MT đã đưa nội dung Công văn hướng dẫn và các biểumẫu trên trang thông tin điện tử của Bộ: www.mard.gov.vn và trang thông tin củaVụ KHCN &MT: www.vnast.gov.vn.

PHỤ LỤC 1

PHIẾU ĐỀ XUẤT

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2010*

1. Tên nhiệm vụ KH&CN:

2. Thuộc Chương trình (ghi Mã sốvà tên Chương trình) hoặc đề tài, dự án độc lập cấp nhà nước:

3. Xuất sứ của dự án (Đối với dự án sản xuất thử nghiệm):ghi rõ nguồn hình thành dự án, nếu là kết quả đề tài nghiên cứu thìkiến nghị của Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu về việc áp dụng như thếnào ?Hoặc ghi rõ kết quả nghiên cứu đã được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ,đã được tặng giải thưởng KH&CN v.v…  

4. Giải trình về tính cấp thiết: tại sao phải nghiên cứugiải quyết nhiệm vụ này ở cấp Nhà nước; mức độ quan trọng, cấp bách, tác động đến phát triển KH&CN vµ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước ? v.v...

5. Mục tiêu: (ghi rõ mục tiêu, cái đích cần đạt được là gì?)

6. Nội dung KHCN chủ yếu cần giải quyết (nêu rõ các đềtài, dự án sản xuất thử nghiệm sẽ giải quyết nội dung KHCN chủ yếu gì để đạtđược mục tiêu đề ra ?)

7. Nhu cầu kinh phí:

- Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ NSNN: Triệuđồng

- Nguồn kinh phí khác: Triệuđồng

8. Dự kiến sản phẩm và chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu:

9. Khả năng ứng dụng (dự kiến địa chỉ ứng dụng, chuyểngiao… )

10. Hiệu quả:

a) Hiệu quả đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ (nắm vững,làm chủ công nghệ gì, tác động nâng cao trình độ công nghệ lĩnh vựcKH&CN…)

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội (hiệu quả trực tiếp về kinh tếtính bằng giá trị mang lại nếu được áp dụng, tác động về kinh tế - xã hội trướcmắt và lâu dài. ..)

............., ngày ........ tháng ...... năm 200…

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ tên, chứ ký- đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú: *Phiếu đề xuất ktrình bàykhông quá 4 trang giấy khổ A4.

PHỤ LỤC 2

Đơn vị: ….

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤTCÁC NHIỆM VỤ KH&CN-MT
CẤP NHÀ NƯỚC ĐƯA VÀO XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NĂM 2010*

(Kèm theo Công văn số: / ngày tháng năm của đơn vị )

STT

Tên đề tài, dự án

Tổ chức, cá nhân đề xuất

Tính cấp thiết

Mục tiêu, nội dung chủ yếu

Ghi chú

I. Nhiệm vụ khoa học công nghệ

I.a. Đề tài

1

2

3

Ghi rõ nhiệm vụ thuộc Chương trình nào (mã số), hoặc nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước

I.b. Dự án sản xuất thử nghiệm

1

2

3

Ghi rõ nhiệm vụ thuộc Chương trình nào (mã số), hoặc nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước

II. Nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn

1

2

3

Ghi rõ nhiệm vụ thuộc Chương trình nào (mã số), hoặc nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước

III. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu KH&CN theo NĐT ký với nước ngoài

1

2

3

IV. Dự án quy mô lớn, nhiệm vụ KH&CN để hình thành sản phẩm quốc gia

1

2

3

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

* Ghi chú: Kèm theo Bản tổng hợp này là Phiếu đề xuấtcủa các tổ chức và cá nhân nêu tại phụ lục 1

PHỤ LỤC 4

PHIẾU ĐỀ XUẤT

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNGNGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP BỘ NĂM 2010*

1. Tên nhiệm vụ KH&CN và Môitrường:

2. Thuộc Chương trình (ghi Mã sốvà tên Chương trình)hoặc đề tài, dự án:

3. Xuất xứ của dự án (Đối với dự ánsản xuất thử nghiệm): ghi rõ nguồn hình thành dự án, nếu làkết quả đề tài nghiên cứu thì kiến nghị của Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệmthu về việc áp dụng như thế nào ? Hoặc ghi rõ kết quả nghiên cứu đã được cấpvăn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, đã được tặng giải thưởng KH&CN v.v…

4. Giải trình về tính cấp thiết: tạisao phải nghiên cứu giải quyết nhiệm vụ vụ này ở cấp Bộ; mức độ quan trọng, cấpbách, tác động đến phát triển KH&CN và phát triển kinh tế-xã hội của đấtnước ? v.v...

5. Mục tiêu: (ghi rõ mục tiêu,cái đích cần đạt được là gì ?)

6. Nội dung KHCN chủ yếu cần giảiquyết (nêu rõ các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm sẽ giải quyết nội dungKHCN chủ yếu gì để đạt được mục tiêu đề ra ?)

7. Nhu cầu kinh phí:

- Kinh phí đề nghị hỗ trợ từNSNN: Triệu đồng

- Nguồn kinh phíkhác: Triệu đồng

8. Thời gian thực hiện:

9. Dự kiến sản phẩm và chỉ tiêu kỹthuật chủ yếu:

10. Khả năng ứng dụng (dự kiếnđịa chỉ ứng dụng, chuyển giao… )

11. Hiệu quả:

a) Hiệu quả đối với lĩnh vực khoahọc và công nghệ (nắm vững, làm chủ công nghệ gì, tác động nâng cao trìnhđộ công nghệ lĩnh vực KH&CN…)

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội (hiệuquả trực tiếp về kinh tế tính bằng giá trị mang lại nếu được áp dụng, tác độngvề kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài. ..)

............., ngày ........ tháng ...... năm 200…

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ tên, chứ ký- đóng dấu đối với tổ chức)

Ghi chú: Phiếu đề xuất ktrình bàykhông quá 4 trang giấy khổ A4.

PHỤ LỤC 5

Đơn vị: ….

TỔNG HỢP DANH MỤC ĐỀ XUẤTCÁC NHIỆM VỤ KH&CN VÀ MÔI TRƯỜNG CẤP BỘ ĐƯA VÀO XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ NĂM 2010*

(Kèm theo Công vănsố: / ngày tháng năm của đơn vị )

STT

Tên đề tài, dự án

Tổ chức, cá nhân đề xuất

Tính cấp thiết

Mục tiêu, nội dung chủ yếu

Ghi chú

I. Nhiệm vụ khoa học công nghệ

I.a. Đề tài

1

2

3

Ghi rõ nhiệm vụ thuộc Chương trình nào (mã số), hoặc nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước

I.b. Dự án sản xuất thử nghiệm

1

2

3

Ghi rõ nhiệm vụ thuộc Chương trình nào (mã số), hoặc nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước

1.c Nhiệm vụ/dự án BVMT

II. Nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn

1

2

3

Ghi rõ nhiệm vụ thuộc Chương trình nào (mã số), hoặc nhiệm vụ độc lập cấp nhà nước

III. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu KH&CN theo NĐT ký với nước ngoài

1

2

3

IV. Dự án quy mô lớn, nhiệm vụ KH&CN để hình thành sản phẩm quốc gia

1

2

3

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

* Ghi chú: Kèm theo Bản tổng hợp này là Phiếu đềxuất của các tổ chức và cá nhân nêu tại phụ lục 3

Biểu số 1

Đơn vị....................

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCHNGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Tên cá nhân chủ trì

Thời gian thực hiện

(BĐ/KT)

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

(Ghi rõ khối lượng công việc đã thực hiện được)

Kinh phí

(Tr.đồng)

Ghi chú

I

Mã số, tên đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN cấp Nhà nước

1

2

II

Đề tài độc lập cấp Nhà nước

1

2

III

Dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước

1

2

IV

Đề tài HTQT theo Nghị định thư

1

2

V

Đề tài nghiên cứu cơ bản

1

2

Biểu số 2

Đơn vị....................

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGHIÊNCỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Tên nhiệm vụ KHCN

Tên cá nhân chủ trì

Thời gian thực hiện

(BĐ/KT)

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

(Ghi rõ khối lượng công việc đã thực hiện được)

Kinh phí

(Tr.đồng)

Ghi chú

I

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

1

2

II

Dự án sản xuất thử nghiệm

1

2

III

Đề tài cơ sở

1

2

IV

Đề tài hợp tác với địa phương

1

2

IV

Các đề tài khác

1

2

Biểu số 3

Đơn vị ................

DANH MỤC TIẾN BỘ KỸ THUẬT CHUYỂNGIAO VÀO SẢN XUẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Tên kỹ thuật tiến bộ

Xuất xứ kết quả

(tên đề tài/dự án, cá nhân chủ trì)

Địa chỉ áp dụng

Quy mô và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

Thời gian công nhận

….

Biểu số 4

Đơn vị .................

KẾT QUẢ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNGCHẤT LƯỢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Tên tiêu chuẩn

Cá nhân chủ trì

Thời gian

Kinh phí

(tr. đồng)

Quyết định ban hành

Bắt đầu

Kết thúc

….

Biểu số 5

Đơn vị....................

THỐNG KÊ TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ NGHIÊNCỨU KHOA HỌC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Tên đơn vị trực thuộc

(Trung tâm, phòng, bộ môn...)

Tổng số

Biên chế

Cơ cấu cán bộ

Trong đó hưởng lương sự nghiệp khoa học

GS/PGS

TSKH/TS

ThS.

Đại học

Quản lý

Nghiên cứu

….

Biểu số 6

Đơn vị ................

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNGCƯỜNG TRANG THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU THUỘC VỐN SNKH

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Tên phòng thí nghiệm/đơn vị

Địa điểm đầu tư

Tên thiết bị

(Chỉ ghi loại A)

Kinh phí (tr. đồng)

Đánh giá hiệu quả khai thác

Cộng

Biểu số 7

Đơn vị ................

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÂY DỰNGNHỎ, SỬA CHỮA LỚN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Tên dự án

Điạ điểm xây dựng

Số quyết định phê duyệt

Thời gian

Kinh phí (tr.đồng)

Đánh giá hiệu quả

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng được duyệt

Kinh phí cấp năm 2008

Tổng cộng

Biểu số 8

Đơn vị:....................

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN KH &CN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

TT

Nội dung công việc

Đơn vị

Số l­ượng

Thực hiện

Ghi chú

Số lượng

Kinh phí
(tr. đồng)

1

Xuất bản

- Sách

Bản

- Tạp chí

Loại

- Atlas

Bản

- CD/ROM, băng hình...

Đĩa/băng

- Tờ tin (tờ gấp)

Bản

- Các loại tài liệu khác

Bản

2

Tin điện tử:

- Website về KHCN

- Thư­ viện điện tử về KHCN

3

Chương trình truyền hình:

-........

-.......

4

Triển lãm/Hội chợ KHCN

- ....

- ....

Lần

5

Hội nghị, Hội thảo KHCN:

-.......

-.......

Lần

6

HTQT:

- Đoàn vào

- Đoàn ra

Lần

7

Chính phủ điện tử (Mạng LAN)

Biểu 9

Đơn vị ..............................

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOAHỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2010

TT

Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối hợp

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Kinh phí

(tr. đồng)

Thời gian

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

CT KHCN cấp Nhà nước

Tên Chương trình:

Đề tài 1

... ... ...

Dự án 1

.... ...

2

Dự án KHCN cấp Nhà nước

- Dự án 1

..................

3

Đề tài , dự án SXTN độc lập cấp Nhà nước

- Đề tài 1

..................

- Dự án SXTN1

..................

4

Nghiên cứu cơ bản trong KH TN, KHXH

- Đề tài 1.............

5

Lưu giữ quĩ gen

- Nội dung 1

.................

Biểu 10

Đơn vị .............................

DANH MỤC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOAHỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỀ XUẤT CHO KẾ HOẠCH 2010

TT

Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án

Cơ quan chủ trì, phối hợp

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Kinh phí

(tr. đồng)

Thời gian

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Đề tài trọng điểm cấp Bộ

- Đề tài 1

... ... ...

Dự án SXTN cấp Bộ

- Dự án 1

..................

Đề tài khác (Môi trường..)

Đề tài cơ sở

- Đề tài 1

... ... ...

Biểu 11

Đơn vị ..............

ĐỀ XUẤT KẾ HOẠCH HỢPTÁC NGHIÊN CỨU THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VỚI NƯỚC NGOÀI NĂM 2010

TT

Tên nhiệm vụ

Nội dung thực hiện năm 2008

Đơn vị thực hiện

Tên Đối tác nước ngoài

Thời gian

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Từ NSNN

Tổng số

Năm 2009

1.

2.

 Biểu 12

Đơn vị ................

DANH MỤC TIẾN BỘ KỸ THUẬT DỰ KIẾNCHUYỂN GIAO VÀO SẢN XUẤT NĂM 2010

TT

Tên tiến bộ kỹ thuật

Xuất xứ

Cơ quan áp dụng

Quy mô và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu

Ghi chú

1

2

...

Biểu 13

Đơn vị ................

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC NĂM2010

Đơn vị: Số người

TT

Trình độ đào tạo

Tổng số

Trong nước

Ngoài nước

Chuyên ngành đào tạo

Ghi chú

1

Tiến sĩ

2010

2010-2011

2

Thạc sỹ

2010

2010-2011

3

Ngắn hạn

2010

2010-2011

4

Khác

2010

2010-2011

5

Cộng

2010

2010-2011

Biểu 14

Đơn vị ................

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊNGHIÊN CỨU TỪ VỐN SỰ NGHIỆP KHOA HỌC NĂM 2010

TT

Tên phòng thí nghiệm/đơn vị

Địa điểm đầu tư

Số QĐ phê duyệt

Tên thiết bị

(Chỉ ghi loại A)

Kinh phí

Ghi chú

Tổng số

Năm 2009

1

2

...

Cộng

Biểu 15

Đơn vị ................

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÒNG THÍ NGHIỆM TRỌNGĐIỂM NĂM 2010

Tên phòng thí nghiệm

Nội dung

Hạng mục/tên thiết bị

Kinh phí (triệu đồng)

Ghichú

Tổng số

Đã cấp đến 2009

Năm 2010

Phần Xây lắp

1.

2.

...

Phần thiết bị (Chỉ ghi loại A)

1

2

...

 Biểu 16

Đơn vị ................

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NHỎ, SỬA CHỮALỚN NĂM 2010

TT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Số quyết định phê duyệt

Thời gian khởi công, hoàn thành

Kinh phí (triệu đồng)

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng được duyệt

Cấp 2009

Đề nghị năm 2010

1.

2.

….

Céng

Biểu 17

Đơn vị:..................

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢNNĂM 2010

TT

Tên dự án

Số quyết định phê duyệt

Địa điểm xây dựng

Thời gian thực hiện

Vốn đầu tư được duyệt

(triệu đồng)

Kinh phí cấp năm 2008

(tr. đồng)

Kinh phí đề nghị cấp 2009

(tr. đồng)

Khởi công

Hoàn thành

TS

XL

TB

Biểu 18

Đơn vị ..............................

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN CHẤTLƯỢNG NĂM 2010

TT

Tên tiêu chuẩn

Đơn vị thực hiện

Thời gian

Kinh phí (triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Năm 2010

Biểu 19

Đơn vị:...................

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO HOẠT ĐỘNGKHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2010-2011 VÀ NĂM 2010

Kinh phí (triệu đồng)

TT

Nội dung

Tổng số

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí sự nghiệp khoa học

Nguồn khác*

A

CHI CHO HOẠT ĐỘNG KHCN

Tổng số

2010

2011

Vốn SNKH

I

Quỹ lương và bộ máy/KP Hoạt động thường xuyên

II

Nghiên cứu KH&CN

II.1

Nhiệm vụ cấp Nhà nước

- Đề tài thuộc Chương trình

- Dự án SXTN thuộc CT

- Đề tài độc lập

- Dự án SXTN độc lập

- HTQT theo Nhị định thư

- Nghiên cứu cơ bản

Cộng

II.2

Nhiệm vụ cấp Bộ

- Đề tài thuộc Chương trình

- Đề tài trọng điểm

- Đề tài thường xuyên (cơ sở)

- Bảo tồn nguồn gen

- Dự án SXTN

Cộng

II.3

Hoạt động KHCN khác

- Tiêu chuẩn chất lượng

- Thông tin, xuất bản

- Hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào, đóng niên liễm)

Cộng

II.4

Tăng cường năng lực n/cứu

- Tăng cường trang thiết bị

- Xây dựng nhỏ, sửa chữa lớn

Cộng

B

HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Vốn SNMT

I

Quan trắc môi trường

II

Dự án nghiên cứu

III

Khác

Cộng

D

XÂY DỰNG CƠ BẢN

Vốn XDCB

I

Phòng thí nghiệm trọng điểm

II

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Cộng

E

THU TỪ HOẠT ĐỘNG KHCN

- Hợp đồng với sản xuất

- Hợp đồng với các tổ chức NC-PT

- Dịch vụ

- Khác

Céng

*Lưu ý : Nêu cụ thể số lượng và nguồn kinh phí khácngoài ngân sách Nhà nước sau:

(1) Nguồn thu hồi của Bộ (3) Vốn việntrợ

(2) Vốn của doanh nghiệp (4) Khác.

Biểu 20

Tên đơn vị:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, DỰÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm 2009)

TT

Tên nhiệm vụ/dự án

Tên đơn vị, cá nhân chủ trì

Thời gian thực hiện

Kinh phí năm 2009

Triệu đ

Kết quả đạt được, địa chỉ áp dụng

Ghi chú

I

Quan trắc môi trường

1.1.

Tăng cường năng lực quan trắc môi trường

1.2.

Hoạt động quan trắc môi trường

II

Các dự án, nhiệm vụ BVMT do cấp có thẩm quyền giao ( thực hiện Quyết định của Thủ tướng, các Chương trình BVMT quốc gia, . . .)

1

2

III

Nhiệm vụ, dự án BVMT cấp Bộ

1

2

IV

Nhiệm vụ, dự án BVMT khác

1

2

Biểu 21

Tên đơn vị:

DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔITRƯỜNG NĂM 2010

(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm 2009)

TT

Tên nhiệm vụ/dự án

Tên đơn vị, cá nhân chủ trì

Mục tiêu và nội dung chính

Dự kiến kết quả đạt được

Kinh phí triệu đ

Thời gian

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

I

Quan trắc môi trường

1.1.

Tăng cường năng lực quan trắc môi trường

1.2.

Hoạt động quan trắc môi trường

II

Các dự án, nhiệm vụ BVMT do cấp có thẩm quyền giao ( thực hiện Quyết định của Thủ tướng, các Chương trình BVMT quốc gia, . . .)

1

2

III

Nhiệm vụ, dự án BVMT cấp Bộ

1

2

IV

Nhiệm vụ, dự án BVMT khác

1

2