VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6931/VPCP-V .III
V/v Chuẩn bị phiên họp thứ 4 UBTVQH

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xâydựng.

Văn phòng Quốc hội có công văn số 2143/VPQH-TH ngày20/11/2007 về việc chuẩn bị phiên họp thứ 4 Ủy ban thường vụ Quốc hội (dự kiếntừ ngày 17 đến ngày 21/12/2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị, trình:

- Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnhLực lượng cảnh sát biển Việt Nam;

- Dự án Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng.

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị, trình: Chính sách thí điểm cho người nướcngoài được mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

Đối với Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều củaPháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, theo Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnhnăm 2008, Chính phủ sẽ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội trong năm2008.

Văn phòng Chính phủ đề nghị các nội dung nêu trên đã đượcChính phủ thông qua, Thủ tướng Chính phủ đồng ý trình Ủy ban thường vụ Quốchội, các đồng chí Bộ trưởng thay mặt Chính phủ ký thừa ủy quyền Thủ tướng Chínhphủ, đóng dấu Chính phủ, gửi 120 bản đến Văn phòng Quốc hội trước ngày11/12/2007, đồng gửi Văn phòng Chính phủ mỗi loại 05 bản.

Tài liệu phục vụ các cuộc họp của Hội đồng Dân tộc và các Ủyban của Quốc hội, đề nghị các cơ quan cung cấp theo đề nghị của Hội đồng và Ủyban.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch QH (để b/c);
- TTg, các PTTgCP (để b/c);
- VPQH: Chủ nhiệm, TH, HC;
- VPCP: BTCN, các PCN;
Ban XDPL, các Vụ: NC, CN, QHQT, Website CP;
- Lưu: VT, V. III (4). H.A 30

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc