BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6940/TCHQ-KTTT
V/v: trị giá tính thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH HD Việt Nam
(25A/100 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 46/CV-2007 ngày 27/09/2007 của Công ty TNHH HD Việt Nam về trị giá tính thuế hàng hóa nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 2.5, Mục VII,Phụ lục I, Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính,thì trị giá tính thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu có liên quan đếntiền bản quyền, phí giấy phép phải trả cho việc sử dụng các quyền sở hữu trítuệ, được xác định như sau:

Trị giá tính thuế nhập khẩu

=

Trị giá vật chứa đựng (máy tính)

+

Tiền bản quyền, phí giấy phép phải trả cho việc sử dụng phần mền

2. Trường hợp đối tác nước ngoàiđược thuê làm dịch vụ tích hợp hệ thống để đảm bảo các thiết bị nhập khẩu đượclắp đặt và hoạt động tốt với các thiết bị khác hoặc thực hiện một chức năng nàođó thì phần phí dịch vụ này không phải cộng vào giá trị sản phẩm nhập khẩu đểtính thuế hải quan, mà phải chịu thuế nhà thầu theo các quy định của pháp luậtvề thuê nhà thầu.

Tổng cục Hải quan trả lời đểcông ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An