VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6948/VPCP-CN
V/v mua nhà số 68 Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Xét đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (công văn số 373/CQTT-VP ngày 06 tháng 11 năm 2007) về việc mua cơ sở nhà, đất tại số 68đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngcó ý kiến như sau:

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam làm việc trực tiếp với Bộ Tàichính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn mua tài sản trên đất,chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở, nhà, đất tại số 68 đường Nguyễn Huệ,quận 1, thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Nguyễn Sinh Hùng,
PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b).15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý