BỘ TÀI CHÍNH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 6949/BTC-TCT
V/v: hoá đơn chứng từ

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh có công văn số 351/CT-TTHT ngày 09/01/2007 về việc ghi nhận giá trị tài sản đầu tư không có hoá đơn chứng từ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm 1d Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định: “Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do đầu tư xây dựng cơ bản hình thành theo phương thức giao thầu là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác”.

Tại điểm 4 Điều 4 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định:

“Nguyên giá tài sản cố định của cá nhân, hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà không còn hoá đơn, chứng từ là giá trị hợp lý do doanh nghiệp tự xác định tại thời điểm đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị đó.

Trường hợp giá trị tài sản cố định do doanh nghiệp tự xác định lớn hơn so với giá bán thực tế của tài sản cố định cùng loại hoặc tương đương trên thị trường, thì doanh nghiệp phải xác định lại giá trị hợp lý của tài sản cố định làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp; nếu giá trị tài sản cố định vẫn chưa phù hợp với giá bán thực tế trên thị trường, cơ quan thuế có quyền yêu cầu doanh nghiệp xác định lại giá trị của tài sản cố định thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ các quy định nêu trên: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn thuê nhà thầu Savaco xây dựng các công trình mạng bưu chính viễn thông, công trình đã hoàn thành theo thiết kế, có hồ sơ hoàn công và đã đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán do nhà thầu đã bỏ trốn. Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn tự xác định giá trị hợp lý của công trình xây dựng hoàn thành căn cứ các chứng từ sau:

- Hợp đồng giao nhận thầu giữa chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng;

- Thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình;

- Biên bản họp nghiệm thu, bàn giao từng phần, từng hạng mục công trình giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn và nhà thầu Savaco;

- Biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình có sự tham gia của các tổ chức tư vấn, thiết kế, xây lắp, cung ứng thiết bị (nếu có) và cơ quan giám định chất lượng theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của giá trị công trình xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng ghi tăng tài sản cố định. Nếu giá trị tài sản do Công ty xác định chưa hợp lý thì cơ quan thuế yêu cầu Công ty xác định lại thông qua Hội đồng định giá ở địa phương hoặc tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TCT (VT, PCCS 2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Chí Trung