BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 695/TCT-CS
V/v thuế tài nguyên.

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Thuế nhậnđược Công văn số 112/CVHC /2007 ngày 11/12/2007 của Công ty TNHH CKL (Việt Nam)hỏi về giá tính thuế tài nguyên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

- Tại điểm 2, Mục II, Phần II Thông tư số 42/2007/TT-BTC ngày 27/4/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 03/09/1998của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi) vàNghị định số 147/2006/NĐ-CP ngày 01/12/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung mộtsố Điều của Nghị định số 68/1998/NĐ-CP quy định: “2- Đối với tài nguyên khaithác có cùng phẩm cấp, chất lượng, sau đó một phần sản lượng tài nguyên đượcbán ra tại nơi khai thác theo giá thị trường, một phần vận chuyển đi để tiêu thụhoặc đưa vào sản xuất, chế biến, sàng tuyển, chọn lọc..., thì giá tính thuế đơnvị của toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác được trong tháng là giá bán mộtđơn vị của loại tài nguyên đó tại nơi khai thác…”; tại điểm3.1, Mục II, Phần II quy định: “3.1. Loại tài nguyên xác định được sảnlượng ở khâu khai thác, nhưng qua sàng tuyển, chọn lọc…mới bán ra, thì giá tínhthuế đơn vị tài nguyên là giá bán của sản phẩm đã qua sàng tuyển, phân loại trừ(-) các chi phí phát sinh ở khâu sàng tuyển, chọn lọc và quy đổi theo hàm lượnghay tỉ trọng để xác định giá tính thuế đơn vị là giá bán thực tế của tài nguyênkhai thác chưa có thuế giá trị gia tăng.” và tại điểm 6, MụcII, Phần II quy định: “Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng khôngbán ra mà sử dụng tài nguyên khai thác đưa vào làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm,kinh doanh dịch vụ khác; tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nộp thuế theo kêkhai, không chấp hành đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo quyđịnh; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định, thì giátính thuế đơn vị tài nguyên áp dụng theo giá do UBND cấp tỉnh quy định cho từngthời kỳ.

Cục Thuế tỉnh,thành phố chủ trì phối hợp với Sở Tài chính- Vật giá và Sở tài nguyên và môitrường tổ chức rà soát, nắm bắt tình hình về giá cả thị trường tài nguyên tại địaphương và lập phương án điều chỉnh giá tính thuế trình UBND cấp tỉnh quyết địnhvà báo cáo về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế). Khi giá bán của loại tài nguyên cóbiến động lớn (± 20%) thì phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên. Cơ quan thuếtrực tiếp quản lý thu thuế tài nguyên phải thông báo công khai giá tính thuếđơn vị tài nguyên tại trụ sở cơ quan thuế.”

Căn cứ nội dung hướngdẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH CKL khai thác nước ngầm qua quy trình xửlý để bán ra thì việc tính thuế tài nguyên được xác định như sau:

- Trường hợp nướckhai thác qua quy trình xử lý, một phần bán ra thì giá tính thuế tài nguyên làgiá nước bán ra (chưa có thuế giá trị gia tăng, trừ (-) các chi phí phát sinh ởquá trình xử lý nước và được áp dụng làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối vớitoàn bộ khối lượng nước khai thác (bao gồm cả khối lượng nước khai thác để đưavào sản xuất chế biến nước giải khát,…)

- Trường hợp nướckhai thác qua quy trình xử lý không bán ra, toàn bộ khối lượng nước khai thácđược đưa vào chế biến nước giải khát như: nước hoa, quả…, thì giá tính thuế tàinguyên căn cứ vào giá tính thuế tài nguyên nước do UBND tỉnh Bình Dương quy định;Trường hợp giá nước khai thác trên thị trường có biến động lớn (±20%), thì đềnghị Công ty cung cấp hồ sơ, tài liệu, báo cáo Cục Thuế và UBND tỉnh Bình Dươngđể được chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát, nghiên cứu trình UBND tỉnh điềuchỉnh giá tính thuế tài nguyên nước cho phù hợp.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH CKL (Việt Nam);
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương