VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6952/VPCP-ĐMDN
V/v khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 109/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi: Bộ Tài chính

Xét Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanhnghiệp về tình hình thực hiện cổ phần hóa các tập đoàn và tổng công ty nhànước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương ban hành Thông tưhướng dẫn thực hiện Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 vềchuyển doanh nghiệp vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết vàthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn