VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6962/VPCP-KTTH
V/v cơ chế tài chính đối với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tạicông văn số 15790/BTC-PC ngày 21 tháng 11 năm 2007 về việc cơ chế tài chính ápdụng đối với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh,Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc với những kiến nghị của BộTài chính nêu tại công văn trên và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, CN, Vụ IV, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). S.16

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý