VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6969/VPCP-ĐMDN
V/v kết nạp Công ty Vật tư nông nghiệp Yên Bái

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Xét đề nghị của Hội đồng quản trịTập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Tờ trình số 1850/TT-CNTT ngày 25 tháng09 năm 2007) về việc kết nạp Công ty Vật tư nông nghiệp Yên Bái thuộc Ủy bannhân dân tỉnh Yên Bái về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn, Phó Thủ tướng NguyễnSinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Vật tư nôngnghiệp Yên Bái thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về làm đơn vị thành viên củaTập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam. Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệptàu thủy Việt Nam thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, các cơ quan liênquan trong việc làm lành mạnh hóa tài chính của Công ty và tổ chức, sắp xếp, cókế hoạch cổ phần hóa Công ty này, đảm bảo hiệu quả việc tiếp nhận thành viênmới trong chiến lược phát triển chung của Tập đoàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh YênBái và Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam thực hiện việcgiao, nhận Công ty này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính,
KH&ĐT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,
các Vụ: CN, ĐP, TH, KTTH;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn