BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 697/TCHQ-GSQL
V/v: Thanh lý tài sản cố định

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

Kính gửi: Cục hải quan Đăk Lăk

Trả lời công văn số 671/CHQĐL-NV tháng 07/2006 của Cục Hải quan Đăk Lăk báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc Công ty TNHH Rau quả xanh đề nghị được thanh lý máy móc, thiết bị là tài sản cố định của Công ty cho Công ty liên doanh Kim Thành, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 17/01/2007, Bộ Thương mai có công văn số 0396/TM-KHĐT theo đó về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, về nguyên tắc, nếu Bộ tài chính chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì cơ quan Hải quan có thể tham khảo các nội dung nêu tại Thông tư 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại, khi xem xét, giải quyết thủ tục thanh lý tài sản phù hợp với các quy định của pháp luật.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Đăk Lăk căn cứ quy định tại Thông tư 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan để thực hiện việc thanh lý số máy móc, thiết bị nêu trên (không yêu cầu Công ty phải xuất trình văn bản cho phép Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền).

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải quan Đăk Lăk thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu