BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 6970/TCHQ-KTTT
V/v Thời gian ân hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Hải quan Quảng Ninh

Trả lời công văn 1501/HQQN-NVngày 28/11/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh về việc đề nghị được áp dụng thờihạn nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ngọc trai xuất khẩu củaCông ty TNHH Ngọc trai Phương Đông, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.2.1.1, mục III,phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫnthi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Xét đề nghị của Cục Hải quanQuảng Ninh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất của Công ty TNHHNgọc trai Phương Đông có đủ thời gian nuôi cấy ngọc trai xuất khẩu, Tổng cụcHải quan giao Cục Hải quan Quảng Ninh kiểm tra tình hình sản xuất thực tế tạiCông ty, nếu đúng theo kết luận tại biên bản làm việc ngày 09/10/2007 giữa đạidiện Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục thuế Tỉnh Quảng Ninh, Huyện Vân Đồn và Côngty TNHH Ngọc trai Phương Đông thì đồng ý áp dụng thời hạn nộp thuế đối vớinguyên liệu nhập khẩu để sản xuất ngọc trai xuất khẩu theo đề nghị của Cục Hảiquan Quảng Ninh tại công văn số 1501/HQQN-NV ngày 28/11/2007 nêu trên.

Công ty TNHH Ngọc trai PhươngĐông có trách nhiệm thanh khoản số thuế nhập khẩu trong thời hạn nêu trên.Trường hợp quá thời hạn nếu Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông chưa nộp thuếthì ngoài việc bị xử phạt chậm nộp, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng biện pháp cưỡngchế theo quy định, đồng thời không được áp dụng thời hạn nộp thuế của đối tượngchấp hành tốt pháp luật thuế đối với các trường hợp nhập khẩu vật tư, nguyênliệu sản xuất tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCục Hải quan Quảng Ninh biết và thực hiện

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An