VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6971/VPCP-VX
V/v di dời đài phát sóng phát thanh An Hải về địa điểm mới

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;
- Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Đà Nẵng (tờ trình số 5946/TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2007); ý kiếncủa Đài Tiếng nói Việt Nam (tờ trình số 612/TTr-TNVN ngày 12 tháng 07 năm 2007)về việc di dời đài phát thanh An Hải (thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam) về địa điểmmới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân thành phố ĐàNẵng phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng phương án di dời cụ thể,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; trong đó, xác định rõ cơ chế đầutư, tổng mức kinh phí, nguồn kinh phí và trách nhiệm của mỗi bên, đảm bảo antoàn cho việc di dời đài phát sóng An Hải đáp ứng yêu cầu về: an toàn hệ thốngvà môi trường, tiết kiệm ngân sách Trung ương, nâng cao chất lượng sóng phátthanh của Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng thời, có chính sách hỗ trợ phù hợp vớicác hộ cán bộ, công nhân viên của Đài đang sinh sống tại khu vực đài phát sóngAn Hải hiện nay.

2. Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Đài Tiếng nói Việt Nam và các Bộ, cơquan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP;
các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, ĐP, TTTTBC;
- Lưu: VT, VX (05), HVB. 33

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc