VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 6975/VPCP-KTTH
V/v các đoàn Caravan vào Việt Nam tham quan, du lịch

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Công an, Ngoại giao, Tài chính, Quốc phòng.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch (công văn số 1534/BVHTTDL-TCDL ngày 14 tháng 11 năm 2007, côngvăn số 1572/BVHTTDL-TCDL ngày 16 tháng 11 năm 2007, công văn số 1724/BVHTTDL-TCDL ngày 27 tháng 11 năm 2007, công văn số 1725/BVHTTDL ngày 27tháng 11 năm 2007), về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Quảng Trị, Công tyTM&DL Tân Hồng, Trung tâm Du lịch Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh,Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Thương mại Du lịch Thắng Lợi tổchức các đoàn Caravan vào nước ta tham quan, du lịch, Phó Thủ tướng NguyễnThiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch làm việc với các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Ngoạigiao, Quốc phòng, Tài chính xem xét quyết định việc cho phép các đoàn khách dulịch nêu trên vào nước ta tham quan, du lịch.

2. Bộ Văn hóa, thể thao và Dulịch khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 2công số 5429/VPCP-KTTH ngày 26 tháng 9 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: CN, QHQT, NC, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy