VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6980/VPCP-QHQT
V/v Phụ đính về đấu thầu trong nước (NCB) của ADB

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Các Bộ: Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8452/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 11 năm 2007) về việc sự khácbiệt giữa quy định đấu thầu của Việt Nam và Ngân hàng phát triển Châu Á - ADB,Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý áp dụng các quy địnhnêu trong Phụ đính về đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB) của Ngân hàng pháttriển Châu Á cho các dự án do ADB tài trợ triển khai tại Việt Nam.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Namthông báo với ADB về sự chấp thuận này, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quanliên quan để hoàn tất các thủ tục ký kết theo quy định và triển khai áp dụng.

3. Trong quá trình triển khai,Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục trao đổi với các nhà tài trợ quốc tế để dầnđi tới sự hài hòa giữa thủ tục quốc tế và thủ tục của Việt Nam nhằm đơn giảnhóa thủ tục và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ chính thức (ODA) tạiViệt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: TH, CN, Ban XDPL, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc