VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6981/VPCP-QHQT
V/v Các phương án đàm phán tổ chức Hội nghị WEF về Đông Á năm 2009 tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Các Bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao,tại văn bản số: 3909/TTr-BNG-THKT ngày 06 tháng 11 năm 2007 về việc đàm phán tổchức Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Đông Á (WEF) năm 2009 tại Việt Nam, Thủ tướngChính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Ngoại giao đàm phánvà ký kết với WEF Thỏa thuận tổ chức Hội nghị WEF về Đông Á năm 2009 tại ViệtNam theo các phương án do Bộ Ngoại giao đề nghị tại tờ trình nêu trên.

2. Sau khi đạt được thỏa thuậnvới WEF về Đông Á, Bộ Ngoại giao làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về dự toánkinh phí tổ chức hội nghị để Bộ Tài chính tổng hợp đưa vào dự toán chi ngânsách nhà nước năm 2009 của Bộ Ngoại giao, trình cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh.

3. Đồng ý Tổng công ty Hàngkhông Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, đàm phán với WEF để thamgia với tư cách hãng hàng không chính thức của Hội nghị WEF Đông Á năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH,
KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 16

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc