VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6982/VPCP-QHQT
V/v Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đi công tác nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Văn phòng Chínhphủ (Tờ trình số 7767-PT ngày 23 tháng 11 năm 2007) về việc Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ đi họp Hội đồng Hiệp đinh khung về Thương mại và Đầutư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA) tại Hoa Kỳ và kết hợp đi thăm và làm việc tại HànQuốc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ông Nguyễn Xuân Phúc,Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhân dịp tham dự họp Hội đồng TIFA tạiWashington D.C (Hoa Kỳ) kết hợp nhận lời mời của Cơ quan phát triển quốc tế HoaKỳ dẫn đầu Đoàn cán bộ Văn phòng Chính phủ thăm và làm việc tại Hàn Quốc và HoaKỳ về nội dung cải cách hành chính. Thời gian đi công tác từ ngày 10 đến ngày19 tháng 12 năm 2007.

2. Kinh phí chuyến đi nêu trêndo Văn phòng Chính phủ đảm nhiệm theo quy định tài chính hiện hành đối với Đoàndo ngân sách đảm bảo kinh phí. Sau chuyến đi, căn cứ thư mời ngày 27 tháng 11năm 2007 của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, phía Hoa Kỳ sẽ thanh toán kinhphí hỗ trợ Đoàn để nộp lại ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: CCHC, TH, TTCB, QT-TV;
- Lễ tân, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b).18

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM



Nguyễn Quốc Huy