VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6985/VPCP-QHQT
V/v Phê duyệt Bản ghi nhớ về kết nối hệ thống điện ASEAN

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Công Thương, tại văn bản số: 3326/BCT-HTQT ngày 23 tháng 11 năm 2007, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiếnnhư sau:

1. Phê duyệt Bản ghi nhớ về kết nối hệ thống điện ASEAN.

2. Giao Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại vềviệc phê duyệt Bản ghi nhớ nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3), 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc