VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6987/VPCP-VX
V/v Bộ trưởng Bộ KH&CN đi nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ (công văn số 3020/BKHCN-HTQT ngày 21 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

Đồng ý Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Văn Phong đicông tác tại Nhật Bản từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 12 năm 2007.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (02), 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc