VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 6989/VPCP-QHQT
V/v tổ chức Khóa họp lần thứ II Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Hungari

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Công an.

Xét đề nghị của Bộ Công thương tại văn bản số 3343/BCT-HTQTngày 26 tháng 11 năm 2007 về việc tổ chức Khóa họp lần thứ II Ủy ban hỗn hợpViệt Nam - Hungari về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tổ chức Khóa họp lần thứ II Ủy ban hỗn hợp về hợptác kinh tế Việt Nam - Hungari; thời gian từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 12 năm2007 tại Việt Nam.

2. Kinh phí tổ chức Khóa họp và Diễn đàn doanh nghiệp doNgân sách Nhà nước cấp theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: Bộ trưởng, Chủ nhiệm;
Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc