VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7013/VPCP-QHQT
V/v Các dự án hợp tác với ACIAR

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầutư (công văn số 8363/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 11 năm 2007), Phó Thủ tướng PhạmGia Khiêm có ý kiến như sau:

- Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềnghị Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Ôxtrâylia (ACIAR) hỗ trợ triển khaicác dự án hợp tác trong năm tài chính 2007/2008 như đã trình tại công văn nóitrên.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức thẩm định, phê duyệt vàtriển khai thực hiện các dự án này sau khi hoàn thiện văn kiện dự án theo quyđịnh hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ NN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).13

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMNguyễn Xuân Phúc