BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7025/TCHQ-KTTT
V/v: Xác nhận nợ thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty Cổ phần sơn và mực in Việt Nam
(Số 69 - Ngách 32/76 - Phố An Dương - Phường Yên Phụ - Q. Tây Hồ - Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/2007/CTSM-CV ngày 10/12/2007 của Công ty Cổ phần sơn và mực in Việt Nam vềviệc xác nhận nợ thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ kết quả tra cứu số liệu trênhệ thống KT559, hệ thống Quản lý rủi ro ngày 18/12/2007 tại Tổng cục Hải quanthì Công ty Cổ phần sơn và mực in Việt Nam, MST: 0102121927 không còn nợ thuếvà các khoản phải nộp NSNN liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo đểCông ty Cổ phần sơn và mực in Việt Nam được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTTT XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng