VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7031/VPCP-CN
V/v xây dựng hoàn trả một số tuyến đường bị ảnh hưởng do xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnhHòa Bình (văn bản số 1914/UBND-CN ngày 16 tháng 10 năm 2007), ý kiến của BộGiao thông vận tải (văn bản số 7191/BGTVT-KHĐT ngày 08 tháng 11 năm 2007), BộKế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8101/BKH-KCHT &ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2007),Bộ Tài chính (văn bản số 15292/BTC-ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2007) về việc xâydựng hoàn trả một số tuyến đường bị ảnh hưởng do xây dựng Dự án cải tạo, nângcấp quốc lộ 6 đoạn đi qua tỉnh Hòa Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ýkiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương tiếp tục thựchiện xây dựng hoàn trả một số tuyến đường thuộc tỉnh Hòa Bình do bị ảnh hưởngtrong quá trình xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - SơnLa như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và ý kiến của các Bộ liên quantại các văn bản nêu trên. Kinh phí thực hiện trong phạm vi dự toán chi phí hạngmục đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

2. Bộ Giao thông vận tải phối hợpvới Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đúngquy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý