VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7033/VPCP-CN
V/v phê duyệt hình thức tổ chức tuyển chọn phương án kiến trúc trụ sở Bộ Ngoại giao.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao(công văn số 4153/BNG-BQLDA ngày 26 tháng 11 năm 1007) về việc phê duyệt hìnhthức tổ chức tuyển chọn phương án kiến trúc trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướngNguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Bộ Ngoại giao quyết định lựachọn hình thức thi tuyển thiết kế kiến trúc trụ sở mới của Bộ theo quy địnhhiện hành, bảo đảm chọn được phương án kiến trúc tốt nhất, tiêu biểu.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Bộ Ngoại giao và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
PTT Nguyễn Sinh Hùng,
PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Xây dựng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý;
các Vụ: KTTH, QHQT, Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 14

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMVăn Trọng Lý