VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7040/VPCP-KTTH
V/v kinh phí để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vùng biển Tuy Lộc - Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại các vănbản số 78/TTr-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 và số 1089/UBND-VP4 ngày 23 tháng11 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8528/BKH-KTĐP &LT ngày 20 tháng 11 năm 2007, của Bộ Tài chính tại văn bản số 16234/BTC-NSNN ngày 27tháng 11 năm 2007, của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 7411/BGTVT-KHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2007 về việc kinh phí để thực hiện dự ánđầu tư xây dựng công trình đường phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng-anninh vùng biển Tuy Lộc-Bình Minh, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Thủ tướngChính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp đề nghịcủa các địa phương về các Dự án sử dụng nguồn trái phiếu Chính phủ thời kỳ2003-2010 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý tổng thể.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, Vụ CN;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (17b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy