VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7047/VPCP-KTTH
V/v Đầu tư XDCB một số tuyến đường thuộc tỉnh Lai Châu bằng nguồn vốn trái phiếu CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Lai Châu (văn bản số 920/UBND-TH ngày 06 tháng 11 năm 2007) và của các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8632/BKH-KTĐP &LT ngày 23 tháng 11 năm 2007);của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7563/BGTVT-KHĐT ngày 22 tháng 11 năm2007) về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản một số tuyến đường thuộc tỉnhLai Châu bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đến năm 2010, Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xemxét, tổng hợp các dự án tỉnh Lai Châu đề nghị tại văn bản nêu trên vào danh mụccác dự án, công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003-2010,trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Văn Trọng Lý, Website CP, các Vụ: CN, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy