BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 705/TCT-CS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 11071/CT-THDTngày 01/11/2007 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỏi về thu tiền sử dụng đấtđối với đất được giao trước ngày Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành đểthực hiện dự án tái định cư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm a, Khoản1, Điều 56 Luật Đất đai năm 2003 quy định việc định giá đất phải đảm bảo: “Sátvới giá chuyển quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bìnhthường; khi có chênh lệch lớn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tếtrên thị trường thì phải điều chỉnh cho phù hợp”;

- Tại Điều 4 Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việccấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất,trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất vàgiải quyết khiếu nại về đất đai quy định:“Điều 4. Thời điểm xác định nghĩavụ tài chính khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc xin chuyển mục đích sửdụng đất, xin giao đất hoặc thuê đất.

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình,cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đấttại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểmbàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đấtthì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểmbàn giao đất thực tế.

2. Trường hợp người sử dụng đấtđã nộp đủ hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận, xin chuyển mục đích sử dụng đấttại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước ngày 01 tháng 01 năm 2005 (ngày áp dụnggiá đất mới theo quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất – gọi là Nghị địnhsố 188/2004/NĐ-CP ) nhưng do cơ quan chức năng chậm làm thủ tục hoặc hướng dẫn lậphồ sơ không đúng quy định, do thay đổi mẫu tờ khai, thay đổi thẩm quyền đất màlàm cho người sử dụng đất phải nộp lại hoặc nộp bổ sung hồ sơ thì nghĩa vụ tàichính đối với Nhà nước của người nộp hồ sơ được xác định tại thời điểm đã nộp hồsơ”.

- Liên quan đến việc xác định giá đấtkhi thực hiện Luật Đất đai năm 2003, Bộ Tài chính đã có công văn số 723 TC/TCTngày 19/01/2005 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảiquyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận từ trước ngày 01/01/2005, hướng dẫn: “2.Đối với các trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ đủ điềukiện kê khai, nộp các khoản thu liên quan đến nhà, đất trước ngày 01/01/2005 màchưa thông báo nộp tiền thì thực hiện theo nguyên tắc cơ quan nhà nước tiếp nhậnhồ sơ của người sử dụng đất tại thời điểm nào thì phải áp dụng chính sách thuvà giá tính các khoản phải nộp theo quy định của pháp luật tương ứng tại thờiđiềm đó (thời điểm có hiệu lực thi hành của pháp luật đó) …

b) Trường hợp cơ quan nhà nướccó thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất từ ngày 01/7/2004 đến ngày31/12/2004 thì tính các khoản thu liên quan đến nhà, đất theo giá Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố quy định áp dụng kể từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2004(nếu có).

Căn cứ các quy định nêu trên, trườnghợp Công ty cổ phần Đầu tư - Xây dựng và kinh doanh nhà Sài Gòn được UBND thànhphố Hồ Chí Minh ban hành quyết định giao đất để xây dựng nhà ở cho người có thunhập thấp và tái định cư vào ngày 03/6/2002 và nộp hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụngđất vào ngày 24/12/2004, thì giá đất áp dụng tính tiền sử dụng đất phải nộptheo giá đất tại thời điểm nộp hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất. Nếu giá đấttại thời điểm nộp hồ sơ kê khai tiền sử dụng đất chưa sát với giá chuyển nhượngthực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì UBND thành phố Hồ ChíMinh quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp.

Đối với số tiền sử dụng đất chậm nộp,Cục Thuế tiến hành xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trên số ngày chậm nộp theoquy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh kiểm tra, xem xét cụ thể hồ sơ kê khai nộp tiền sử dụng đất và giá đất tạithời điểm nộp hồ sơ để xác định tiền sử dụng đất phải nộp theo đúng quy định tạiKhoản 1, Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và điểm 2b, Công văn số 723 TC/TCT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếđược biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC. HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS .(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương