THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7050/TTg-QHQT
V/v kinh phí cho dự án đầu tư xây dựng bệnh viện vùng quy mô 700 giường bệnh tại tỉnh Nghệ An.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 8529BKH/LĐVXngày 20 tháng 11 năm 2007 về việc bố trí vốn cho dự án đầu tư xây dựng bệnhviện đa khoa tỉnh Nghệ An quy mô 700 giường bệnh bảo đảm chức năng bệnh việnvùng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về vốn cho xây lắp và các chi phí khác của Dự án:

Ngoài nguồn vốn do ngân sách địa phương bố trí, Ủy ban nhân dântỉnh Nghệ An sử dụng các nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ươngcho tỉnh theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị và nguồn vốn bổ sung có mục tiêucho y tế tỉnh, huyện trong kế hoạch hàng năm để tập trung cho Dự án.

2. Vốn để mua sắm trang thiết bị:

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An xây dựng đề án chi tiết của Dựán theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triểnchính thức ban hành theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006của Chính phủ, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, bổ sung vào danh mục dựán vận động nguồn vốn ODA giai đoạn 2007 - 2010.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chủ động vận dụng cơ chế,chính sách quy định tại các Nghị định của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa cáchoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao; quy định quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chínhđối với các đơn vị sự nghiệp công lập... huy động thêm các nguồn vốn hợp phápkhác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án.

3, Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhtìm thêm nguồn vốn bổ sung cho Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đểDự án sớm hoàn thành đưa vào sử dụng phục vụ tốt công tác khám, chữa bệnh chonhân dân tỉnh Nghệ An, nhân dân các tỉnh trong khu vực và góp phần hỗ trợ nhucầu khám, chữa bệnh cho nhân dân các tỉnh láng giềng nước bạn Lào như ý kiếnkết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 20-KL/TW ngày 02 tháng 6 năm 2003.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh NghệAn, các Bộ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng,
Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy,
Trần Quốc Toản, Website CP, Vụ VX;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (17.b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy