VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7056/VPCP-QHQT
V/v Ủy quyền ký Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Belarus.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải văn bảnsố: 7711/BGTVT-HTQT ngày 29 tháng 11 năm 2007 về việc ủy quyền ký Hiệp định hàngkhông giữa Việt Nam vàBelarus, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ủy quyền Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tạiBelarus thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòaxã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Belarus về vận chuyển hàng không.

2. Bộ Ngoại giao cấp giấy ủy quyền theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, Vụ: TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc