VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7059/VPCP-KTTH
V/v Xử lý vốn cho tỉnh Quảng Bình trả nợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với khoản nợ vay của Dự án cầu Nhật Lệ

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh Quảng Bình tại các công văn số 2002/UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 và số 2222/UBND ngày 02 tháng 11 năm 2007; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công vănsố 7716/BKH-KTĐP &LT ngày 19 tháng 10 năm 2007), Bộ Tài chính (công văn số 15877/BTC-ĐT ngày 22 tháng 11 năm 2007) về bố trí vốn trả nợ vốn vay tín dụngưu đãi của Dự án cầu Nhật Lệ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Tài chính ứng trướccho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đủ số tiền đến thời hạn trả nợ Ngân hàngPhát triển Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính phối hợpvới Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương để hoàn số vốnđã ứng trước nêu trên.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểBộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và Ngânhàng Phát triển Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý,
các Vụ: TH, CN, ĐP;
Website Chính phủ;
- Lưu: VT, KTTH (3). 20

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Quốc Huy